Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 oktober 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002000439 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de Dienst studieleningen en -toelagen van het Ministerie van de Franse Gemeenschap gemachtigd wordt toegang te hebben tot sommige informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002262 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002263 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002268 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het Beheerscomité van FED+ type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002269 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende het financiële beheer van FED+ als staatsdienst met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2002 numac 2002009927 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale vereningingen en de instellingen van openbare nut Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 20 septemb(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2002 numac 2002009940 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzingen Bij koninklijk besluit van 29 september 2002 wordt de heer Dassen, Koenraad, aangewezen als administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat voor een termijn van vijf jaar. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2002 wordt Mevr. Reynders, Diane, eerste substituut van de(...) type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002012963 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002013031 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten betreffende de eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002013032 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 14 maart 2002 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten betreffende de toekenning van een haard- of standplaatstoelage type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002013030 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 29 januari 2002 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen van de rustoorden voor bejaarden en van de rust- en verzorgingstehuizen met de baremieke weddeschalen voor het personeel van de privé-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002013096 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van het maximum van de leervergoeding dat van toepassing is op de leerlingen wier leerovereenkomst geregeld wordt door de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002013112 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen titularis kunnen zijn en houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van die instelling type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002014248 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de Staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol te verkopen type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002013162 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot bepaling van het bedrag van de opbrengst van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 71, 1° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, en tot bepaling van de modaliteiten van de besteding van deze opbrengst aan het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector aangesloten bij de R.S.Z.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/10/2002 numac 2002011384 bron ministerie van economische zaken Erkenning van een organisme voor de controle van de binneninstallaties van aardgasdistributie door middel van leidingen Bij ministerieel besluit van 20 september 2002 wordt de v.z.w. « CIB », gevestigd te 1120 Brussel, Oorlogskruisenlaan 126, bu type ministerieel besluit prom. 24/06/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002012852 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 mei 2000 houdende delegatie van bevoegdheden type ministerieel besluit prom. 10/09/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002013098 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om startbaanovereenkomsten te sluiten voor de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer vallen type ministerieel besluit prom. 01/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002036265 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de U.C.I.-procedure van monsterneming voor dopingcontrole bij veldritten in seizoen 2002-2003

decreet

type decreet prom. 17/07/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002029470 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de erkenning en betoelaging van de musea en andere museale instellingen

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 17/05/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002009936 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002029480 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering tot sluiting van de zitting 2001-2002 van de Raad van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002036259 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de oprichting en de vaststelling van het statuut en de organisatie van de beoordelingscommissie bedoeld in artikel 12, § 1, van het decreet van 28 juni 2002 betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002036273 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de procedure en de voorwaarden voor de toekenning van aanvullende middelen in het begrotingsjaar 2002 aan de Vlaamse universiteiten en houdende vaststelling van de vorm en de inhoud van de convenants

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/04/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002031293 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief. - Gemeentebelasting op de infrastructuurelementen inzake bekabeling en leidingen

document

type document prom. -- pub. 09/10/2002 numac 2002002272 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie van de FOD Financiën Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 23 oktober 2002 over een professionele ervaring van minimum 5 jaar beschikken;(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 23 oktober 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universi(...) type document prom. -- pub. 09/10/2002 numac 2002008304 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige ruimtelijke planner of Dossierbehandelaar/beleidsmedewerker « vergunnen » (ANV02046) (adjunct van de directeur (m/v) (rang A1) voor de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschap(...) Betreft de selectieprocedures die verschenen zijn in het Belgisch Staatsblad van 14 september 2002(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2002 numac 2002011353 bron ministerie van economische zaken Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 9 augustus 2002 werden met ingang van 8 april 2002 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Cacheux, Philippe, Ukkel. Ridder De heren : B Chausteur, Henri, Morlanwelz; Decroës, Paul, Vorst; Denoo, Frans, Zedelgem; Eeckhaudt, Lud(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2002 numac 2002013113 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk Benoeming van een permanent deskundige Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2002, wordt de heer Dr. Quaeghebeur Luc, vertegenwoordiger van de
^