Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 31 augustus 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming van risicogroepen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012252
pub.
31/08/2006
prom.
04/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming van risicogroepen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming van risicogroepen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2005 Tewerkstelling en de vorming van risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 14 juni 2005 onder het nummer 75072/CO/130) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf. HOOFDSTUK II. - Maatregelen ten voordele van de risicogroepen

Art. 2.Overeenkomstig afdeling VI, onderafdeling 1 - « Inspanningen ten voordele van de werklozen » van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 1 april 1999) en in uitvoering van het artikel 4 van de sectorale conventie voor de periode 2005-2006 van 19 mei 2005, zullen de inspanningen ten gunste van de risicogroepen worden voortgezet via de afhouding van een bijdrage van 0,15 pct. van de loonmassa in 2005 en 2006.

Art. 3.De « risicogroepen » waarvan sprake in artikel 2 zijn de werkzoekenden die geen universitair diploma hebben en de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst en dagbladbedrijf.

Art. 4.Teneinde de initiatieven vermeld in de artikel 2 te financieren, zullen de in artikel 1 bedoelde ondernemingen worden vrijgesteld van de bijdrage van 0,10 pct. van de brutolonen in 2005 en 2006 aan het « Tewerkstellingsfonds ». Deze bijdrage aan het « Tewerkstellingsfonds » wordt vervangen door een bijkomende trimestriële bijdrage aan het « Bijzonder Fonds voor het grafische en dagbladbedrijf » voorzien in artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 5.De raad van beheer van het bijzonder fonds zal de uitvoeringsmodaliteiten van de bepalingen voorzien in deze overeenkomst vastleggen en toezien op de correcte uitvoering ervan.

Art. 6.Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2005 en blijft van toepassing tot en met 31 december 2006.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^