Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 01 september 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012251
pub.
01/09/2006
prom.
04/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota's (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005 Tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten (Overeenkomst geregistreerd op 13 maart 2006 onder het nummer 78966/CO/327.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden, hierna "werknemers" genoemd, van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is enkel van toepassing op de beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest, met uitzondering van de beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap. HOOFDSTUK II. - Openbaar vervoer per spoor

Art. 2.Wat het vervoer betreft, georganiseerd door de N.M.B.S., wordt de tegemoetkoming van de werkgever bepaald door de terugbetalingstarieven die van kracht zijn voor de N.M.B.S.-treinkaart 2e klasse. HOOFDSTUK III. - Ander openbaar vervoer dan de spoorwegen, gecombineerd openbaar vervoer

Art. 3.De tegemoetkoming van de werkgever wordt vastgelegd volgens de wettelijke bepalingen in collectieve arbeidsovereenkomst 19ter.

De werknemers hebben recht op een tegemoetkoming ten laste van de werkgever, die gelijk is aan de terugbetalingsbepalingen vastgesteld voor het openbaar vervoer per spoor voor een afstand die gelijk is aan een traject dat minimaal 5 km omvat. HOOFDSTUK IV. - Verplaatsing door middel van privévervoer

Art. 4.De tegemoetkoming van de werkgever wordt vastgelegd volgens de wettelijke bepalingen in collectieve arbeidsovereenkomst 19ter.

De werknemers hebben recht op een tegemoetkoming ten laste van de werkgever, die gelijk is aan de terugbetalingsbepalingen vastgesteld voor het openbaar vervoer per spoor voor een afstand die gelijk is aan een traject dat minimaal 5 km omvat en voor de effectief gepresteerde dagen.

Per gepresteerde dag is deze tegemoetkoming gelijk aan het tarief van de maandelijkse treinkaart gedeeld door 21.

Voor de berekening van de afstand wordt verwezen naar de kortste reisweg tussen de plaats waar de werknemer gewoonlijk leeft en de arbeidsplaats. HOOFDSTUK V. - Tijdstip van terugbetaling

Art. 5.De tegemoetkoming van de werkgever in de vervoerkosten, gedragen door de werknemers, zal een maal per maand betaald worden voor de werknemers met een maandabonnement, of tijdens de betalingsperiode die gebruikelijk is in de onderneming, voor wat de vervoerbewijzen betreft die geldig zijn voor een week. HOOFDSTUK VI. - Terugbetalingsmodaliteiten

Art. 6.a) De werkgevers zullen de werknemers, bij hun aanwerving en bij elke adreswijziging, een attest/vervoerbewijs vragen, afgeleverd door de N.M.B.S. en/of andere openbare vervoersmaatschappijen.

Als het attest een kost met zich brengt, wordt die terugbetaald door de werkgever tegen overhandiging van een betalingsbewijs. b) Voor de verplaatsingen met eigen middelen, bepaald in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, vervangt een verklaring, met de afgelegde afstand, ondertekend door de werknemer, voornoemd attest/vervoerbewijs.c) De werkgevers mogen op elk ogenblik controleren of het aantal kilometers overeenstemt met de realiteit.

Art. 7.De tegemoetkoming van de werkgever in de vervoerkosten is verschuldigd vanaf de eerste werkdag. HOOFDSTUK VII. - Vervoer volledig georganiseerd door de werkgever

Art. 8.De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn niet van toepassing op de werkgevers die het vervoer van de werknemers volledig voor eigen rekening organiseren en dit enkel in geval de werknemer volledig gratis dit vervoer geniet.

In het tegenovergestelde geval, zelfs als het vervoer wordt georganiseerd vanaf een vastgestelde plaats, zijn de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing naar rato van de afgelegde afstand volgens de modaliteiten bepaald in de artikelen 2 en 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. Deze bepalingen zullen moeten vastgelegd worden in het kader van een ondernemingsovereenkomst. HOOFDSTUK VIII. - Bijzondere bepalingen

Art. 9.a) De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn niet van toepassing op de werkgevers die een systeem toepassen dat ten minste gelijkwaardig of voordeliger is. b) Op ondernemingsniveau mogen de sociale partners onderhandelen over een meer voordelige collectieve arbeidsovereenkomst.c) Wat de ondernemingsovereenkomst betreft, zullen de sociale partners op ondernemingsniveau onderhandelen over de bepalingen betreffende verplaatsingskosten. HOOFDSTUK IX. - Slotbepalingen

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 oktober 2005 en wordt gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan eventueel door een van de ondertekenende partijen worden opgezegd, mits een opzeggingstermijn van 3 maanden wordt nageleefd.

De opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^