Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 09 augustus 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de ondernemingen in de glastuinbouw, groenten in open lucht en de witloofteelt

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012218
pub.
09/08/2006
prom.
04/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de ondernemingen in de glastuinbouw, groenten in open lucht en de witloofteelt (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de ondernemingen in de glastuinbouw, groenten in open lucht en de witloofteelt.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 Vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de ondernemingen in de glastuinbouw, groenten in open lucht en de witloofteelt (Overeenkomst geregistreerd op 11 oktober 2005 onder het nummer 76706/CO/145) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werklieden en werksters met uitzondering van het seizoens- en gelegenheidspersoneel zoals bedoeld in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en hun werkgevers, van de ondernemingen in de glastuinbouw, groenten in open lucht en de witloofteelt die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf. HOOFDSTUK II. - Beroepenclassificatie

Art. 2.De werklieden en werksters bedoeld in artikel 1 worden als volgt ingedeeld : 1. Geschoolden : werklieden en werksters die, zelfstandig, zonder instructies de bedrijfsleider op teelttechnisch vlak kunnen vervangen.2. Geoefenden : na 3 jaar ervaring in dezelfde teelt en met kennis van minstens de helft van de taken van de geschoolde, onder meer een basiskennis van klimatisatie en gewasbescherming.3. Ongeschoolden : minimale of geen beroepservaring. HOOFDSTUK III. - Loonvoorwaarden A. Uurlonen

Art. 3.De minimumuurlonen van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder zijn op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren vanaf 1 januari 2005 : geschoolden : 8,56 EUR; geoefenden : 8,15 EUR; ongeschoolden : 7,76 EUR.

Art. 4.De minimumuurlonen en de werkelijk uitbetaalde lonen worden verhoogd met 0,50 pct. op 1 oktober 2005.

Commentaar : een bijkomende conventionele loonsverhoging in 2006 van minimaal 0,50 pct. zal worden vastgelegd door het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf in januari 2006.

B. Barema minderjarigen

Art. 5.De minimumuurlonen van de minderjarige werklieden en werksters worden als volgt vastgesteld : 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie.

C. Anciënniteitstoeslag

Art. 6.§ 1. Op de minimumuurlonen wordt een anciënniteitstoeslag toegekend. Deze toeslag bedraagt 1 pct. bij een anciënniteit van 10 jaar in de onderneming, 1,5 pct. bij een anciënniteit van 15 jaar in de onderneming en 2 pct. bij een anciënniteit van 20 jaar in de onderneming. § 2. Vanaf 1 juli 2005 bedraagt deze ancienniteitstoeslag 0,5 pct. bij een anciënniteit van 5 jaar in de onderneming, 1 pct. bij een anciënniteit van 10 jaar in de onderneming, 1,5 pct. bij een anciënniteit van 15 jaar in de onderneming en 2 pct. bij een anciënniteit van 20 jaar in de onderneming.

Art. 7.De toeslag wordt betaald vanaf de eerste dag van de maand volgend op het bereiken van de anciënniteit van 5, 10, 15 of 20 jaar.

D. Indexering

Art. 8.Het minimumuurloon en het werkelijk betaalde loon zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2001, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 17 januari 2003 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2003. HOOFDSTUK IV. - Geldigheid

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters tewerkgesteld in de ondernemingen in de glastuinbouw, groenten in open lucht en de witloofteelt.

Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen mits een opzegtermijn van drie maanden, te betekenen bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^