Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 augustus 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/08/2006 numac 2006009583 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 13 juli 2006, is machtiging verleend aan ****. ****, ****-**** ****-**** ****-Rose, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende Bij koninklijk besluit van 13 juli 2006, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 09/08/2006 numac 2006009584 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en de voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 14 juli 2006, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, (...) Bij koninklijk besluit van 14 juli 2006, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. -- pub. 09/08/2006 numac 2006038098 bron raad van state Union belge de l'Automatique « U.B.A. » - Unie van de Belgische Automatenbranche « U.B.A. », beroepsvereniging gevestigd te Brussel In uitvoering van de artikelen 6 en 7 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen en van de artikelen Statuten - Beroepsvereningen : 1958, nr. 356 Laatst bekendgemaakte lijst : 2006 Wijziging aan(...) type wet prom. -- pub. 09/08/2006 numac 2006038097 bron raad van state Instituut der Revisoren erkend door de Bankcommissie , beroepsvereniging gevestigd in de Brusselse agglomeratie In uitvoering van de artikelen 6 en 7 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen en van de artikelen 3 en 4 van(...) Statuten - Beroepsvereningen : 1940, nr. 521 Lijst bestuursleden bekendgemaakt : 1997, nr. 231

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 mei 2005 houdende verbod van het op de markt brengen van speelgoed van het type elastische jojo dat een bal gevuld met vloeistof omvat type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006000385 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 4 april 2006 houdende wijziging van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006000384 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van het koninklijk besluit van 21 september 2004 tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking, tot wijziging van voornoemde wet van 11 januari 1993 type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 december 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de elementen van de ongevalsaangifte over te dragen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 december 2003 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 oktober 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 13/06/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006011291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende meetinstrumenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006011338 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma's van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006011343 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitsluiting van de beroepsactiviteit van het thuisverkopen van het toepassingsgebied van artikel 4, § 1, eerste lid, van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006012218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de ondernemingen in de glastuinbouw, groenten in open lucht en de witloofteelt type koninklijk besluit prom. 18/07/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006022760 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de tenlasteneming van de financiële weerslag van het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2006 numac 2006022762 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Geneeskundige verzorging en uitkeringen Erkenning, schrapping en fusie van tariferingsdiensten Bij ministerieel beslissing van 14 juli 2006, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden bij toepassing van het koninklijk besluit van - de tariferingsdienst « INFODEL » erkend onder het nummer 924 203 13000, blijft erkend op het volg(...) type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006200689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de ondernemingen in de groenteteelt, de paddestoelenteelt en de druiventeelt type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006200876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 29/03/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006201102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006201444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006201585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006201739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de ondernemingen in de fruitteelt type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006201754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006201769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de boom- en bosboomkwekerijen type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006201949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende diversiteit type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2006 numac 2006202046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006201809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2006 numac 2006202058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkeringsmodaliteiten van aanvullende sociale voordelen ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/08/2006 numac 2006022710 bron pensioendienst voor de overheidssector Raad van State. - Beroep en procedurestukken. - Delegaties Een ministerieel besluit van 31 mei 2006 genomen door de Minister van Pensioenen en de Minister van Landsverdediging kent delegaties van handtekening toe aan bepaalde ambtenaren van de P Krachtens artikel 6 van dit besluit, worden de administrateur-generaal, de adjunct-administrateur-g(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 09/08/2006 numac 2006202593 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 77/2006 van 17 mei 2006 Rolnummer 3724 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 23, § 4, van de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen, gesteld door het Hof van Beroep te Ge Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 09/08/2006 numac 2006202615 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 130/2006 van 28 juli 2006 Rolnummers 3943, 3949 en 4001 In zake : - de beroepen tot vernietiging van artikel L4155-1, tweede lid, 6°, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, zoals g - het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van artikel L4142-1, § 4, 1°, van (...)

decreet

type decreet prom. 07/07/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006202497 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 09/08/2006 numac 2006009618 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 18 mei 2006 werd de heer De Smedt, P. door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel aangewezen, vanaf 1 september 2006, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelsza

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/08/2006 numac 2006031375 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toetredingen tot de stage. - Benoemingen. - Mobiliteit Bij besluit van de **** **** **** van 27 april 2006 wordt de ***** **** **** voor één jaar vanaf 1 maart 2006 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid **** **** besluit van de **** Hoofdstedelijke **** van 27 april 2006 wordt Mevr. **** ****(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006036164 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overschrijving van kredieten tussen basisallocaties in uitvoering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006036165 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006036179 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006202496 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende wijziging van bijlage IX bij Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 09/08/2006 numac 2006202470 bron ministerie van de franse gemeenschap Interuniversitaire diplomagelijkwaardigheidscommissie. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juni 2006 wordt benoemd tot lid van de interuniversitaire gelijkwaardigheidscommissie bepaald in artikel 4 van het be - Dr. Philippe Daelemans, (Université libre de Bruxelles) ter vervanging van de heer Jack Van Reck,(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/08/2006 numac 2006202620 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten **** **** van **** technisch assistenten (niveau 3) voor het Centrum voor uitlening van materieel van **** van het Algemeen Bestuur voor Cultuur en Informatica van het Ministerie van de ****(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. ****, ****, 7170 MA(...)
^