Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 04 augustus 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 13 juni 2003 betreffende de tussenkomst door de werkgever in de vervoeronkosten van de werknemers in de rook-, pruim- en snuiftabakondernemingen, in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen, in de sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012209
pub.
04/08/2006
prom.
04/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 13 juni 2003 betreffende de tussenkomst door de werkgever in de vervoeronkosten van de werknemers in de rook-, pruim- en snuiftabakondernemingen, in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen, in de sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 13 juni 2003 betreffende de tussenkomst door de werkgever in de vervoeronkosten van de werknemers in de rook-, pruim- en snuiftabakondernemingen, in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen, in de sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tabaksbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005 Wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 13 juni 2003 betreffende de tussenkomst door de werkgever in de vervoeronkosten van de werknemers in de rook-, pruim- en snuiftabakondernemingen, in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen, in de sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen (Overeenkomst geregistreerd op 2 september 2005 onder het nummer 76274/CO/133) HOOFDSTUK I. - Oogmerken

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst beoogt de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 13 december 1973, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 mei 1974, in het Belgisch Staatsblad verschenen op 27 juli 1974, verlengd en gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 1991 en 11 juni 1991, bij collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1993, bij collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 1999 en 4 mei 1999, bij collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2001 en 11 juni 2001 en bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de tabaksondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters. HOOFDSTUK III. - Beschikkingen

Art. 3.a) Bij vervoer per fiets : vanaf 1 april 2001, een vergoeding van 0,15 EUR/km toe te passen vanaf de eerste afgelegde kilometer op basis van een verklaring op eer door de werknemer in te dienen bij de werkgever. b) Bij openbaar vervoer (trein, tram, bus) : vanaf 1 april 2001, een vergoeding ten belope van 100 pct.van de vervoersonkosten op basis van de abonnementen, kaarten of tickets. c) Bij carpooling : vanaf 1 april 2005 een vergoeding ten belope van 100 pct.mits drie werknemers per wagen en op aanvraag van de betrokkenen.

De tussenkomst van 100 pct. wordt berekend vanaf het vertrekpunt van de carpooling voor de betrokkene conform de maandelijkse treinkaart van toepassing bij openbaar vervoer op basis van het boek van de wettelijke afstanden.

De toekenning en de controle van dit systeem zullen op ondernemingsvlak in overleg met de betrokkenen geregeld worden.

Voor eventueel ander vervoer tussen de woonplaats en het vertrekpunt van de carpooling voor de betrokkene wordt de tussenkomst geregeld op basis van de bestaande regelingen inzake fietsgebruik, openbaar vervoer of ander vervoer. d) Bij ander vervoer : een vergoeding vanaf 1 april 2003 ten belope van 15 pct.meer dan het bedrag vastgesteld voor de maandelijkse bijdrage van de werkgever in de prijs van de maandtreinkaart voor de overeenstemmende afstand (boek van de wettelijke afstanden).

Art. 4.Voor het door de ondernemingen met financiële steun van de werknemers georganiseerd vervoer kan de tegemoetkoming van de werknemers vastgesteld worden op het bedrag van de maandelijkse bijdrage van de werknemer in de prijs van een treinkaart geldig voor één maand zoals vastgelegd bij het vigerende koninklijk besluit terzake. HOOFDSTUK IV. - Algemene bepaling

Art. 5.Meer gunstigere akkoorden bestaande op ondernemingsvlak aangaande hetgeen voorzien is bij onderhavige overeenkomst, blijven behouden. HOOFDSTUK V. - Duur - geldigheid

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst die de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003 vervangt, heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Ieder der contracterende partijen kan deze overeenkomst opzeggen, met een opzegtermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf en aan elk der contracterende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^