Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 augustus 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/08/2006 numac 2006003371 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Charleroi (vroeg(...) Op de hoek van de straten « des Ponts » et « des Volutes », een grond gekadastreerd of het geweest (...) type wet prom. -- pub. 04/08/2006 numac 2006011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Erkenning Bij beslissing van 20 juli 2006, genomen in toepassing van de artikelen 74, 75 en 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende met name hierna aangedu 208665 Binckbank NV Maatschappelijke zetel : Vijzelstraat 20, 1017HK Amsterdam Nederland type wet prom. -- pub. 04/08/2006 numac 2006040204 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 april 2006(1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type wet prom. -- pub. 04/08/2006 numac 2006040203 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 maart 2006 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2006 numac 2006000580 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 14 juli 2006 wordt de aanwijzing van de heer De Maesschalck, Wim, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Buggenhout/Lebbeke met ingang van 1 type koninklijk besluit prom. 02/07/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006007208 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende onteigening ten algemenen nutte met rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden voor het leggen van een pijpleiding tussen Glons en Sankt Vith door Landsverdediging type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2006 numac 2006009599 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Directeur-generaal N.I.C.C. Bij koninklijk besluit van 20 juli 2006 wordt de heer Jan de Kinder, geboren te Dendermonde op 25 juni 1965, aangeduid als titularis van een managementfunctie -1 van het Nationaal Instituut voor Criminali Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2006 numac 2006009608 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 februari 2006 : - is de aanwijzing van de heer Van Camp, B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een - is de aanwijzing van de heer De Hous, B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen,(...) type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006012212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid « Sociaal Fonds van de tabaksindustrie » genoemd type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot invoering van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006012209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 13 juni 2003 betreffende de tussenkomst door de werkgever in de vervoeronkosten van de werknemers in de rook-, pruim- en snuiftabakondernemingen, in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen, in de sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006200694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot invoering van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 29/03/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006201063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de bevordering van de tewerkstelling en de vorming van de werknemers behorende tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006201403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende invoering voor de jaren 2005-2006 van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de sigarettenfabrieken en de gemengde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006201861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot invoering voor de jaren 2005-2006 van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de ondernemingen die rook-, pruim-, en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006201908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sigaretten- fabrieken en de gemengde ondernemingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2006 numac 2006201974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2006 numac 2006201985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen voor de jaren 2005-2006 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2006 numac 2006201986 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2005-2006 in de ondernemingen die rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2006 numac 2006202008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen die hoofdzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/05/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006000424 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » Activa-Stadswachten in de steden en gemeenten die een Veiligheids- en Preventiecontract hebben gesloten met de Staat type ministerieel besluit prom. 14/07/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 20/07/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006014170 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type ministerieel besluit prom. 20/07/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006014172 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2005 tot bepaling van de modellen van sommige documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

beschikking

type beschikking prom. 13/07/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006031371 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006036192 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanstelling van de raad van bestuur, gewestcommissaris en zijn plaatsvervanger van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart, naamloze vennootschap van publiek recht

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/07/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006014169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Omzendbrief met richtlijnen inzake het praktisch rijonderricht voor voertuigen van categorie B type omzendbrief prom. 20/07/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006014178 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Omzendbrief betreffende de hervorming van de rijopleiding categorie B type omzendbrief prom. 20/07/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006031379 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2007 van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

erratum

type erratum prom. -- pub. 04/08/2006 numac 2006036218 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Plantentuin van België Wetenschappelijk personeel. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 227 van 19 juli 2006, in de Nederlandse en de Franse tekst van het koninklijk besluit van 26 januari 2006 : Pagina 36010 di

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 04/08/2006 numac 2006095176 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 4 juli 2006, wordt de De door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurde overdracht geldt ten(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/08/2006 numac 2006009609 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter poste aangetekende(...) Hij zendt eveneens aangetekend, een afschrift van zijn verzoekschrift samen met zijn dossier, bevat(...)
^