Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 februari 1998
gepubliceerd op 03 maart 1998

Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022077
pub.
03/03/1998
prom.
04/02/1998
ELI
eli/besluit/1998/02/04/1998022077/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEBRUARI 1998. Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 10 juni 1997 uitgebracht door het basisoverlegcomité van Sector XII "Sociale Zaken";

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 september 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 9 december 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 9 december 1997;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, van Onze Minister van Sociale Zaken en van Onze Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. De personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu wordt vastgesteld als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2. De volgende betrekkingen worden afgeschaft bij het vertrek van de titularis ervan : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld In de hierna vermelde betrekkingen van § 1 kan slechts worden voorzien wanneer de betrekkingen uit het eerste lid geïdentificeerd met een sterretje zijn afgeschaft : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Het totaal aantal titularissen van de betrekkingen van rang 10 mag niet hoger zijn dan (9 - het aantal titularissen van een betrekking van vertaler-revisor-directeur) en dan (4 - de titularis van de betrekking van actuaris-directeur)

Art. 2.Naast de betrekkingen voorzien in artikel 1, § 1, en tot de overdracht van zijn personeel naar het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wordt de personeelsformatie van de dienst voor bescherming tegen ioniserende stralingen vastgesteld als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Naast de betrekkingen voorzien in artikel 1, § 1, wordt de personeelsformatie van het Instituut Pasteur vastgesteld als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Het koninklijk besluit van 10 mei 1996 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 september 1997, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 6.Onze Minister van Volksgezondheid, Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 februari 1998.

ALBERT Van Koningswege : De minister van Volksgezondheid, M. COLLA De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, J. PEETERS De Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY

^