Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 april 2003
gepubliceerd op 22 april 2003

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011258
pub.
22/04/2003
prom.
04/04/2003
ELI
eli/besluit/2003/04/04/2003011258/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 APRIL 2003. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, inzonderheid op artikel 179, § 2, gewijzigd bij de wet van 11 januari 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 maart 2003;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het feit dat de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen belangrijke financiële middelen beheert en deze middelen in de toekomst nog sterk zullen stijgen; dat een belangrijk deel van deze middelen zal belegd worden op middellange en lange termijn om later ter beschikking te zijn voor het financieren van de dan gekozen oplossing inzake de bestemming van het nucleair afval; dat er geen enkel risico kan genomen worden inzake de beschikbaarheid van deze middelen op dat tijdstip; dat het beleggen van dergelijke grote hoeveelheden financiële middelen niet behoort tot de kerntaken en specialiteiten van de instelling; dat er dus zo snel mogelijk een regeling moet komen inzake de beleggingspolitiek van deze instelling;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer en van Onze Staatssecretaris voor Energie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen wordt aangevuld met de volgende § 4 : « § 4 De beschikbare gelden op middellange en lange termijn van de Instelling of beheerd door de Instelling moeten belegd worden in financiële instrumenten uitgegeven door de federale Staat. De beschikbare gelden op korte termijn worden op een thesaurierekening geplaatst die bij de Schatkist is geopend. De beschikbare gelden op zicht worden geplaatst op een rekening van de Schatkist bij het Bestuur der Postcheques.

De beschikbare gelden op middellange en lange termijn van de Instelling of beheerd door de Instelling, die belegd werden in andere financiële instrumenten dan deze uitgegeven door de federale Staat, zullen belegd moeten worden in financiële instrumenten uitgegeven door de federale Staat zodra deze verrichting zonder financieel verlies kan gebeuren. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer en van Onze Staatssecretaris voor Energie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 april 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Staatssecretaris voor Energie, O. DELEUZE

^