Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 juni 2018
gepubliceerd op 18 juni 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de vaststelling van de door de werkgevers in 2018 en 2019 te betalen bijdrage ter financiering van het outplacement

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018202355
pub.
18/06/2018
prom.
03/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de vaststelling van de door de werkgevers in 2018 en 2019 te betalen bijdrage ter financiering van het outplacement (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de vaststelling van de door de werkgevers in 2018 en 2019 te betalen bijdrage ter financiering van het outplacement.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de socio-culturele sector Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017 Vaststelling van de door de werkgevers in 2018 en 2019 te betalen bijdrage ter financiering van het outplacement (Overeenkomst geregistreerd op 24 november 2017 onder het nummer 142844/CO/329) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties van de socio-culturele sector die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector en die : - ofwel hun maatschappelijke zetel in het Waalse Gewest hebben; - ofwel hun maatschappelijke zetel in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest hebben en erkend zijn en/of gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap en/of door de Franse Gemeenschapscommissie of die, naargelang van het geval, beschouwd dienen te worden exclusief onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap te vallen, met inbegrip van de uitoefening van de bevoegdheden die, wegens hun werking of hun organisatie, aan het Waalse Gewest of de Franse Gemeenschapscommissie werden overgedragen; - ofwel opgericht zijn als een organisatie (vereniging zonder winstoogmerk, internationale stichting of vereniging) naar buitenlands recht en die hun werkingscentrum in het Waalse Gewest hebben.

Art. 4.Onder "werknemers" wordt het mannelijk en vrouwelijk arbeiders- en bediendepersoneel verstaan. HOOFDSTUK II. - Bijdrage

Art. 5.De werkgever moet voor elk kwartaal van 2018 aan het hierna genoemd fonds voor bestaanszekerheid een bijdrage betalen van 0,04 pct., berekend op basis van de aan hun werknemers betaalde brutolonen.

De werkgever moet aan het hierna genoemd fonds voor bestaanszekerheid een bijdrage betalen berekend op basis van de aan hun werknemers betaalde brutolonen : - voor het eerste en het tweede kwartaal van 2019 een bijdrage van 0,04 pct.; - voor het derde en het vierde kwartaal van 2019 een bijdrage van 0,03 pct..

Deze bijdrage is bestemd ter financiering van het outplacement, zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2015 (geregistreerd op 1 februari 2016 onder het nummer 131226/CO/329) houdende het recht op outplacement en tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 7 oktober 2009 (geregistreerd op 27 november 2009 onder het nummer 96083/CO/329) en van 24 maart 2014 (geregistreerd op 24 juli 2014 onder het nummer 122628/CO/329), gesloten in Paritair Comité voor de socio-culturele sector.

Deze bijdragen moeten worden betaald op hetzelfde moment als de sociale bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Art. 6.De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt belast met de inning van de in artikel 3 bepaalde bijdragen bij de werkgevers van de organisaties of instellingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest vallen en de doorstorting ervan naar het fonds voor bestaanszekerheid, "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone'' genoemd, met maatschappelijke zetel Sainctelettesquare 13-15 te 1000 Brussel. HOOFDSTUK III. - Duur

Art. 7.De partijen komen overeen dat deze bijdrage bestemd is om de kosten te dekken van de voorziening in de zin van artikel 7, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997 (registratienr. : 44408/CO/329) tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de socio-culturele sector van de Franse en de Duitstalige Gemeenschap en tot vaststelling van zijn statuten, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2009 (registratienr. : 91908/CO/329), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 24 maart 2014 (registratienr. : 122052/CO/329) en van 19 januari 2015 (registratienr. : 125712/CO/329); de bijdrage zal waar nodig worden aangepast zodat deze kosten worden gedekt indien het bedrag dat daartoe is vrij gemaakt bij het ''Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone'' onvoldoende of te groot blijkt om de uitgaven voor de betreffende jaren te dekken.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2018 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2019.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^