Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 juni 2003
gepubliceerd op 05 augustus 2003

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende mobiliteit

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012342
pub.
05/08/2003
prom.
03/06/2003
ELI
eli/besluit/2003/06/03/2003012342/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

3 JUNI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende mobiliteit (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende mobiliteit.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juni 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2002 Mobiliteit (Overeenkomst geregistreerd op 15 juli 2002 onder het nummer 63358/CO/327) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen en die erkend zijn door het "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap". HOOFDSTUK II. - Krachtlijnen

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten in uitvoering van het overleg tussen de sociale partners in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen ingevolge het gratis abonnement dat door de Vlaamse Vervoersmaatschappij "De Lijn" ter beschikking gesteld wordt aan personen met een handicap.

Indien de beschutte werkplaats stopt met de uitbetaling van het sociaal abonnement treden onderstaande richtlijnen in werking.

Art. 3.De sociale partners beslissen dat het bedrag dat jaarlijks vrijgekomen is als gevolg van de gratis abonnementen die door de Vlaamse Vervoersmaatschappij "De Lijn" ter beschikking gesteld worden, integraal moet besteed worden aan een verbetering van de mobiliteitverkeersveiligheid van de werknemers.

Art. 4.Het hieromtrent te sluiten akkoord wordt besproken binnen de bestaande overlegorganen van de individuele beschutte werkplaats. De eventueel vrijgekomen gelden kunnen voor elke beschutte werkplaats verschillend zijn.

Art. 5.De werkgevers verbinden zich ertoe om mee te delen welk bedrag er vrij komt voor hun individuele beschutte werkplaats als gevolg van de gratis abonnementen van de Vlaamse Vervoersmaatschappij "De Lijn".

Voor de eerste toepassing van de maatregelen van deze collectieve arbeidsovereenkomst zal het bedrag dat vrijkomt meegedeeld worden voor 1 juli 2002. Voor de daaropvolgende jaren zal dit telkens voor 1 mei gebeuren. Op dat ogenblik wordt er ook een evaluatie van het voorgaande jaar gehouden.

Art. 6.De sociale partners stellen dat er op het niveau van de individuele beschutte werkplaats een project voorgelegd wordt telkens voor 1 juli van het desbetreffende jaar. Voor de eerste toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt het eerste project gepresenteerd voor 1 januari 2003.

Art. 7.Bij het opstellen van het plan met betrekking tot mobiliteit dient er rekening gehouden te worden met specifieke gegevens van de individuele beschutte werkplaats voor wat betreft mobiliteit van de zwaksten, regionale kenmerken, veiligheid, enz. HOOFDSTUK III. - Berekening van het te besteden bedrag

Art. 8.Het te besteden bedrag, zoals bepaald in artikel 5 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, is gebaseerd op de reële uitgaven voor het woon-werkverkeer in het jaar 2000, verminderd met de aan het woon-werkverkeer gedane uitgaven in het jaar 2001.

Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd zoals de lonen. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juni 2002 en geldt voor onbepaalde duur. Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 3 maanden betekend bij aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

^