Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 juli 2018
gepubliceerd op 24 juli 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018202127
pub.
24/07/2018
prom.
03/07/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

3 JULI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017 Pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden (Overeenkomst geregistreerd op 8 februari 2018 onder het nummer 144425/CO/322) Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017 betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten en beoogt de uitzendkrachten ter beschikking gesteld van gebruikers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden (P.S.C. 140.03), hierna "gebruiker" genoemd.

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op : a) de uitzendbureaus, bedoeld bij artikel 7, 1° van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers;b) de uitzendkrachten, bedoeld bij artikel 7, 3° van genoemde wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten, die door deze uitzendbureaus ter beschikking worden gesteld.

Art. 2.In toepassing van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017 betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten, verbinden de uitzendbureaus zich er toe een pensioenpremie te betalen aan de uitzendkrachten ter beschikking gesteld van een gebruiker.

Art. 3.De pensioenpremie waarvan sprake in artikel 2 is een percentage van het brutoloon (aan 100 pct.) dat overeenkomt met de bijdrage betaald door de gebruiker voor de financiering van een sectoraal systeem van aanvulling op het wettelijk pensioenstelsel, vermenigvuldigd met de coëfficiënt vermeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017 betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten.

De bijdrage betaald door de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden bedraagt 1,68 pct..

De pensioenpremie die door de uitzendbureaus wordt betaald is gelijk aan 1,11 pct. van het brutoloon (aan 100 pct.), hetzij 1,68 x 0,6603.

Art. 4.De uitzendbureaus verbinden er zich toe aan de uitzendkrachten arbeiders die ter beschikking worden gesteld van een gebruiker de pensioenpremie vermeld in artikel 3 te betalen op de brutolonen verschuldigd vanaf 1 februari 2018.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 februari 2018. Zij wordt gesloten voor een bepaalde duur en verstrijkt op 31 december 2019.

Zij kan, mits een opzeggingstermijn van drie maanden wordt in acht genomen, door elk van de partijen worden opgezegd met een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juli 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^