Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 juli 2012
gepubliceerd op 10 juli 2012

Koninklijk besluit betreffende de maandelijkse en driemaandelijkse steekproefenquêtes met het oog op het opstellen van kortetermijnstatistieken

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012203819
pub.
10/07/2012
prom.
03/07/2012
ELI
eli/besluit/2012/07/03/2012203819/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 JULI 2012. - Koninklijk besluit betreffende de maandelijkse en driemaandelijkse steekproefenquêtes met het oog op het opstellen van kortetermijnstatistieken


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten betreffende de openbare statistiek, artikel 1quinquies, vernummerd en gewijzigd bij de wet van 22 maart 2006, artikel 3, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 22 maart 2006, en artikel 16, gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1158/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1503/2006 van de Commissie van 28 september 2006 tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken, wat de definitie van variabelen, de lijst van variabelen en de frequentie van de samenstelling van de gegevens betreft;

Gelet op het feit dat België verplicht is, in het kader van het Europees systeem van de nationale en regionale rekeningen (Verordening van de Raad nr. 2223/96), aggregaten per bedrijfstak en per product te publiceren, en op het feit dat de economische rekeningen fundamentele hulpmiddelen zijn om de economische toestand te onderzoeken;

Gelet op het belang van de informatie over de prijzen van de goederen en de diensten om vergelijkbare, actuele en betrouwbare volumemetingen te berekenen, zoals benadrukt in de Beschikking van de Commissie nr. 98/715 ter verduidelijking van bijlage A van Verordening (EG) nr. 2223/96 inzake de beginselen voor prijs- en volumemetingen en de Beschikking nr. 2002/990 van de Commissie van 17 december 2002 tot verdere verduidelijking van bijlage A;

Gelet op het feit dat de geldende nomenclaturen hoofdzakelijk bedrijfstakken en producten i.v.m. diensten omvatten (zie Verordening EU nr. 715/2010 van de Commissie van 10 augustus 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96, wat betreft aanpassingen in de nationale rekeningen naar aanleiding van de herziening van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Revisie 2 en de statistische classificatie van producten gekoppeld aan activiteiten (CPA));

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Statistiek, gegeven op 16 februari 2012;

Gelet op het advies van de Raad van State 51.135/1, gegeven op 19 april 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° onderneming : elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die goederen en/of diensten produceert of verhandelt;2° industrie : alle activiteiten die zijn opgenomen in de secties B tot en met E van de NACE Rev.2, met uitzondering van afdeling 37, de groepen 38.1, 38.2 en afdeling 39 of, in voorkomend geval, op alle producten die zijn opgenomen in de secties B tot en met E van de Classificatie van Producten per Activiteit (CPA) voor de variabele invoerprijzen; 3° bouwnijverheid : alle activiteiten die zijn opgenomen in de sectie F van de NACE Rev.2; 4° andere diensten : alle activiteiten die zijn opgenomen in de afdelingen 45 en 46 en de secties H tot en met N en P tot en met S van de NACE Rev.2.

Art. 2.De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie verricht maandelijkse en driemaandelijkse verplichte steekproefenquêtes om een uniforme basis te verkrijgen voor de analyse van de kortetermijnontwikkeling van vraag en aanbod, de productiefactoren en de prijzen.

Art. 3.De steekproefenquêtes bestrijken de marktactiviteiten in de secties B tot en met N en P tot en met S van de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE Rev. 2) in overeenstemming met de verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NAC Rev 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG verordeningen op specifieke statistische gebieden.

Art. 4.De ondernemingen met een jaaromzet van meer dan één miljoen euro in het voorgaande jaar kunnen aan deze verplichte steekproefenquête onderworpen worden. Ze worden aan de hand van een gestratificeerde steekproef gekozen uit de ondernemingen bedoeld in artikel 3.

De hierboven genoemde drempels met betrekking tot de omzet worden om de vijf jaar op 1 januari herzien op basis van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, volgens de volgende formule : herziene drempel = basisdrempel x (nieuw indexcijfer van de consumptieprijzen/basisindexcijfer van de consumptieprijzen).

De basisdrempel is de drempel bepaald in het eerste lid.

Het basisindexcijfer is dat van de maand december 2011 en het nieuwe indexcijfer is dat van de maand december die aan de herziening van de drempel voorafgaat.

De herziene drempel wordt wiskundig afgerond op één tiende van een miljoen euro.

De eerste herziening gebeurt op 1 januari 2017.

Art. 5.§ 1. De steekproefenquêtes omvatten gegevens over invoerprijzen en afzetprijzen. § 2. De categorieën te verstrekken inlichtingen zijn opgenomen in de bijlagen 1, 2 en 3 bij dit besluit.

Art. 6.De ondernemingen doen hun aangifte volgens de modaliteiten bepaald door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

Art. 7.De informatie die krachtens dit besluit wordt verzameld mag later voor andere vormen van statistische of wetenschappelijke verwerkingen worden gebruikt.

Art. 8.Overtreding van de bepalingen van dit besluit wordt opgespoord, vastgesteld, vervolgd en gestraft overeenkomstig de artikelen 19 tot 23 van de wet van 4 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten betreffende de openbare statistiek.

Art. 9.De bijlagen bij dit besluit kunnen worden gewijzigd door de Minister die de Statistiek onder zijn bevoegdheid heeft.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 11.De Minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juli 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

Bijlage 1 : Industrie Maandelijks te verstrekken inlichtingen Afzetprijzen Afzetprijzen binnenlandse markt Afzetprijzen buitenlandse markt, opgesplitst in eurozone en niet-eurozone Invoerprijzen Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 3 juli 2012 betreffende de maandelijkse en driemaandelijkse steekproefenquêtes met het oog op het opstellen van kortetermijnstatistieken.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

Bijlage 2 : Bouwnijverheid Driemaandelijks te verstrekken inlichtingen Afzetprijzen Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 3 juli 2012 betreffende de maandelijkse en driemaandelijkse steekproefenquêtes met het oog op het opstellen van kortetermijnstatistieken.

Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

Bijlage 3 : Overige diensten Driemaandelijks te verstrekken inlichtingen Afzetprijzen Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 3 juli 2012 betreffende de maandelijkse en driemaandelijkse steekproefenquêtes met het oog op het opstellen van kortetermijnstatistieken.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

^