Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 februari 1998
gepubliceerd op 14 februari 1998

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022084
pub.
14/02/1998
prom.
03/02/1998
ELI
eli/besluit/1998/02/03/1998022084/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 FEBRUARI 1998. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat de prijsvermindering met terugwerkende kracht in het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot wijziging van het voornoemd koninklijk besluit van 2 september 1980, niet conform is met de regelen ter regeling van de prijsvermenderingen;

Overwegend dat, inderdaad, alle betrokken partijen, en met name de apothekers-verstrekkers, binnen een redelijke termijn in kennis worden gesteld van de wijzigingen in de vergoedingsbases die moeten worden aangebracht;

Overwegend dat die termijn bovendien verenigbaar moet blijven met de naleving van de termijnen voor de procedure van het onderzoek van de aanvragen, die zijn vastgesteld in het voornoemd koninklijk besluit van 2 september 1980;

Overwegend dat, gelet op het ministerieel besluit van 25 februari 1997 tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen, de termijn tussen de dag waarop de gewijzigde lijst in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en de eerste dag van de tweede maand volgend op die gedurende welke die bekendmaking plaats heeft, redelijk is;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot wijziging van het voornoemd koninklijk besluit van 2 september 1980, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998, met uitzondering van de bepalingen van artikel 1, b) die in werking treden op de eerste dag van de tweede maand volgend op die gedurende welke dit besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 20 januari 1998

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 februari 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

^