Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 mei 2005
gepubliceerd op 01 juni 2005

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1984 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, die bij arbeidsovereenkomst worden aangeworven

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2005007129
pub.
01/06/2005
prom.
02/05/2005
ELI
eli/besluit/2005/05/02/2005007129/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

2 MEI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1984 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, die bij arbeidsovereenkomst worden aangeworven


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 2002 tot uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de in artikel 34, 11° en 12°, van dezelfde wet bedoelde verstrekkingen, Overwegende dat de sociale toestand van de personeelsleden van de Homes van voormeld Instituut precair is gezien de beslissing om deze Homes te koop te stellen, en dat zij noopt tot een snelle toepassing van de maatregelen in hun voordeel opgenomen in voormeld koninklijk besluit van 26 september 2002.

Gelet op het unaniem akkoord van de vakbondsorganisaties van 22 oktober 2002, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 november 2004, Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 1 maart 2005, Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken op 29 maart 2005, Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996, Gelet op de hoogdringendheid, Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 augustus 1984 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, die bij arbeidsovereenkomst worden aangeworven wordt vervangen door : «

Art. 2.Onder onregelmatige prestaties wordt begrepen, prestaties uitgevoerd op zondag, feestdag en zaterdag alsmede de prestaties tijdens een onderbroken dienst of tijdens de nacht.

Zondagsprestaties zijn die welke op een zaterdag, een zondag of wettelijk erkende feestdag, tussen 0 en 24 uur worden verricht. »

Art. 2.Artikelen 4a en 4b van het koninklijk besluit van 13 augustus 1984 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, die bij arbeidsovereenkomst worden aangeworven worden vervangen door : « Art. 4a § 1. Aan het personeel dat op zaterdag moet werken, wordt een toeslag van 26 % op het baremiek loon toegekend pro rata de duur van deze effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties. § 2. Aan het personeel dat op zondag moet werken, wordt een toeslag van 56 % op het baremiek loon toegekend pro rata de duur van de effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties. § 3. Aan het personeel dat met dagprestaties op een feestdag moet werken, wordt een toeslag van 56 % op het baremiek loon toegekend pro rata de duur van de effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties. § 4. Aan het personeel dat in onderbroken dienst moet werken, dit wil zeggen een dienst bij dag welke minstens vier achtereenvolgende uren wordt onderbroken, wordt een toeslag van 50 % op het baremiek loon toegekend pro rata de duur van de effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties.

Deze toeslag geldt voor de prestaties, verricht zowel voor als na de onderbreking.

Art. 4b § 1. Aan het personeel dat 's nachts moet werken, wordt een toeslag van 35 % op het baremiek loon toegekend pro rata de duur van de effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties als ze zich voordoen op een gewone weekdag of op een zaterdag. § 2. Aan het personeel dat 's nachts moet werken, wordt een toeslag van 50 % op het baremiek loon toegekend pro rata de duur van de effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties als ze zich voordoen op een zondag of op een wettelijke feestdag. »

Art. 3.Artikel 5 van het koninklijk besluit van 13 augustus 1984 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, die bij arbeidsovereenkomst worden aangeworven wordt vervangen door : «

Art. 5.De toeslagen voor onregelmatige prestaties zijn onderling niet cumuleerbaar. De hoogste toeslag in functie van de geleverde onregelmatige prestaties is van toepassing. »

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2002.

Art. 5.Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel 2 mei 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT

^