Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 maart 2021
gepubliceerd op 01 april 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende een aanvullende vergoeding in geval van overstap van een 1/5de vermindering naar een loopbaanhalvering voor de bedienden van 55 jaar

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021200400
pub.
01/04/2021
prom.
02/03/2021
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

2 MAART 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende een aanvullende vergoeding in geval van overstap van een 1/5de vermindering naar een loopbaanhalvering voor de bedienden van 55 jaar (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende een aanvullende vergoeding in geval van overstap van een 1/5de vermindering naar een loopbaanhalvering voor de bedienden van 55 jaar.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 maart 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019 Aanvullende vergoeding in geval van overstap van een 1/5de vermindering naar een loopbaanhalvering voor de bedienden van 55 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 20 november 2019 onder het nummer 155319/CO/220) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de voedingsnijverheid. § 2. Met "bedienden" worden de mannelijke en de vrouwelijke bedienden bedoeld. HOOFDSTUK II. - Aanvullende vergoeding in geval van overstap van een 1/5de vermindering naar een loopbaanhalvering voor de werknemers van 55 jaar in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

Art. 2.De bedienden met een anciënniteit van ten minste twaalf maanden die in het kader van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis of nr. 103 hun prestaties met 1/5de hebben verminderd en die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben bij de aanvang van de loopbaanhalvering, hebben gedurende de ganse periode van de loopbaanhalvering recht op een aanvullende vergoeding van 97 EUR per maand ten laste van hun werkgever indien zij hun loopbaan halveren in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103. HOOFDSTUK III. - Looptijd van de overeenkomst

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Zij treedt in werking op 1 juli 2019. Zij vervangt de collectieve arbeids overeenkomst van 13 januari 2014Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 13/01/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014022063 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende een aanvullende vergoeding in geval van overstap van een 1/5de vermindering naar een loopbaanhalvering voor de bedienden van 55 jaar (koninklijk besluit van 2 juli 2014, Belgisch Staatsblad van 28 november 2014, registratienummer : 119433/CO/220). Zij kan door één der partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 maart 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^