Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 juni 1998
gepubliceerd op 17 juli 1998

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022357
pub.
17/07/1998
prom.
02/06/1998
ELI
eli/besluit/1998/06/02/1998022357/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 JUNI 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 23, § 5, gewijzigd bij de wet van 29 april 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 107;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 6 april 1998;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat door de uitbreiding van de materies te behandelen door het College van geneesheren-directeurs, ondermeer de uitbreiding tot overeenkomsten met betrekking tot nieuwe zorgmodaliteiten die meer gediversifieerde competenties impliceren, de samenstelling van het College dringend diende aangepast; dat hierdoor de dossiers van de rechthebbenden sneller en accurater zullen kunnen worden behandeld; dat aldus de bepalingen van dit besluit binnen de kortst mogelijke tijd moeten worden genomen en bekendgemaakt;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 12 mei 1998 met toepassing in artikel 84, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 107, 1°, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, worden de woorden « doctor in de geneeskunde of arts, ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging » geschrapt.

Art. 2.In artikel 107, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden « negen werkende en negen plaatsvervangende leden » vervangen door de woorden « twaalf werkende en twaalf plaatsvervangende leden ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 juni 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

^