Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 juli 2015
gepubliceerd op 22 juli 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2014 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015201999
pub.
22/07/2015
prom.
02/07/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JULI 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2014 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2014 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 juli 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014 Toekenning van een eindejaarspremie voor 2014 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer (Overeenkomst geregistreerd op 3 maart 2015 onder het nummer 125637/CO/140)

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, alsook op de werklieden die aan de uitvoering van dit vervoer zijn toegewezen. § 2. Met "bijzondere vormen van geregeld vervoer" wordt bedoeld : het vervoer, ongeacht door wie het wordt georganiseerd, van bepaalde categorieën reizigers met uitsluiting van andere reizigers, voor zover dat vervoer geschiedt op de wijze van het geregeld vervoer en wordt uitgevoerd met voertuigen van meer dan 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen). § 3. Met "werklieden" wordt bedoeld : de werklieden en werksters.

Art. 2.In 2014 wordt een eindejaarspremie ten bedrage van 1.951,99 EUR toegekend aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer. De chauffeurs, die deeltijds werken, bekomen deze premie naar rata van de wekelijkse arbeidsduur waarvoor zij zijn aangeworven.

Sinds 2000 is deze premie gelijk aan de eindejaarspremie toegekend aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen.

Ingeval van vermindering van de arbeidsduur, is deze premie gelijk aan een dertiende maand.

Art. 3.Het sociaal fonds van de sector betaalt een voorschot van 110 EUR bruto aan de leden van het rijdend personeel die recht hebben op deze eindejaarspremie.

Art. 4.De werkgevers betalen het onder artikel 2 vermelde bedrag uit, verminderd met het voorschot bepaald in artikel 3.

Art. 5.De eindejaarspremie voor 2014 wordt in twee gelijke schijven betaald, vóór 31 december 2014 voor de eerste schijf en vóór 10 januari 2015 voor de tweede schijf.

Zij worden toegekend volgens de hierna vastgestelde voorwaarden : -de personeelsleden die gedurende het ganse jaar hebben gewerkt, ontvangen het totale bedrag van de premie; - de personeelsleden die in de loop van het jaar 2014 : - het brugpensioen hebben bekomen of met pensioen zijn gegaan; - in dienst zijn getreden; - ziek zijn geweest; - arbeidsongeschikt zijn geweest ten gevolge van een arbeidsongeval; - werden ontslagen om andere dan dringende redenen, bekomen deze premie berekend naar rata van de maanden arbeidsprestaties, met dien verstande dat een effectieve arbeidsprestatie van ten minste tien dagen telt voor een volledige maand.

De wettelijke vakantiedagen en de afwezigheidsdagen die zijn gerechtvaardigd door ziekte of arbeidsongeval, worden gelijkgesteld met dagen arbeidsprestaties, met een maximum van zes maanden.

De personeelsleden die in de loop van het jaar 2014 hun opzegging hebben betekend en niet meer in dienst zijn op 31 december 2014 of werden ontslagen om dringende redenen, verliezen het recht op deze premie.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en houdt op van kracht te zijn op 11 januari 2015.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 juli 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^