Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 juli 2015
gepubliceerd op 22 juli 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2014 aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015201998
pub.
22/07/2015
prom.
02/07/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JULI 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2014 aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2014 aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 juli 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014 Toekenning van een eindejaarspremie voor 2014 aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen (Overeenkomst geregistreerd op 3 maart 2015 onder het nummer 125638/CO/140)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op : 1° het rijdend personeel van de autocarondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;2° de werkgevers die het onder 1° bedoelde personeel tewerkstellen.

Art. 2.Voor het jaar 2014 wordt aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen een eindejaarspremie van 1.951,99 EUR toegekend.

De betaling van de eindejaarspremie wordt uiterlijk verricht op de laatste werkdag van de maand december van het referentiejaar.

De leden van het rijdend personeel die ten minste zes maanden in de onderneming werden tewerkgesteld in de loop van het referentiejaar kunnen aanspraak maken op de premie volgens de hierna vastgestelde modaliteiten : De personeelsleden die gedurende het ganse referentiejaar hebben gewerkt ontvangen het totale bedrag van de premie.

De personeelsleden die in de loop van het referentiejaar : - het brugpensioen hebben bekomen of met pen-sioen zijn gegaan; - in dienst zijn getreden; - ziek zijn geweest voor een totale periode van meer dan zes maanden; - arbeidsongeschikt zijn geweest ingevolge een arbeidsongeval gedurende een totale periode van meer dan zes maanden; - werden ontslagen om andere dan dringende redenen, bekomen deze premie naar rata van de maanden arbeidsprestaties, met dien verstande dat een effectieve arbeidsprestatie van ten minste tien dagen telt voor een volledige maand; de wettelijke vakantiedagen en de afwezigheidsdagen die zijn gerechtvaardigd door ziekte of arbeidsongeval, worden gelijkgesteld met dagen arbeidsprestatie met een maximum van zes maanden.

De chauffeurs, die deeltijds werken, bekomen deze premie naar rata van de wekelijkse arbeidsduur waarvoor zij zijn aangeworven.

De personeelsleden die in de loop van het referentiejaar ontslag hebben genomen en niet meer in dienst zijn op 31 december of werden ontslagen om dringende redenen, verliezen het recht op deze premie.

Art. 3.Het sociaal fonds van de sector betaalt in 2014 een voorschot van 110 EUR bruto aan de leden van het rijdend personeel die recht hebben op de eindejaarspremie.

Art. 4.De werkgevers betalen in 2014 het onder artikel 2 vermelde bedrag uit, verminderd met het voorschot bepaald in artikel 3.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 juli 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^