Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 april 2020
gepubliceerd op 09 april 2020

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2020 van 20 december 2019 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2020020755
pub.
09/04/2020
prom.
02/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/02/2020020755/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2020. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2020 van 20 december 2019 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040685 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020, artikel 11;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 31 maart 2020;

Overwegende dat op de sectie 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van de wet van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040685 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met de strijd tegen het Coronavirus;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet van 75.000.000 euro en een vereffeningskrediet van 75.000.000 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 06-90-1 (basisallocatie 90.10.01.00.01) van de wet van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040685 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020, en worden verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2020.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 april 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, D. CLARINVAL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 2 april 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, D. CLARINVAL

^