Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 april 2009
gepubliceerd op 21 april 2009

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2009018165
pub.
21/04/2009
prom.
02/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/02/2009018165/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 APRIL 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4, § 6, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op het overleg met de Gewestregeringen van 14 juli 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 mei 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 24 juli 2008;

Gelet op het advies 45.517/3 van de Raad van State, gegeven op 9 december 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en de Minister van Klimaat en Energie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juni 2003 wordt aangevuld als volgt : « h) de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, enkel voor wat betreft de gewasbeschermingsmiddelen. ».

Art. 2.De Minister bevoegd voor de Veiligheid van de Voedselketen en de Minister bevoegd voor het Leefmilieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 april 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

^