Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 april 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009015061 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kroatië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Zagreb op 30 mei 2005 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/04/2009 pub. 14/04/2009 numac 2009011145 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 182 van de programmawet van 27 april 2007 met betrekking tot het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost type koninklijk besluit prom. 02/04/2009 pub. 21/04/2009 numac 2009018165 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 02/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009022164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 02/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009022163 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 02/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009022173 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 02/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009022172 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 02/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009022171 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 02/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009022189 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van « Wallonie-Bruxelles International » type koninklijk besluit prom. 02/04/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009022192 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 02/04/2009 pub. 21/04/2009 numac 2009022204 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/04/2009 pub. 08/04/2009 numac 2009021037 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 02/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009201675 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2005 betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers type ministerieel besluit prom. 02/04/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009203309 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 15 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

arrest

type arrest prom. 02/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009022235 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009031207 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Schaarbeek voor de volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « kern 385 » goedgekeurd bij besluit van de Executieve van 10 juni 1993 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031228 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering betreffende de steun bij rekrutering ten gunste van de verenigingen zonder winstoogmerk, de **** verenigingen zonder winstoogmerk en de fondsen actief inzake de begeleiding van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031229 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor stedelijke integratie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031230 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor de productie van eco-producten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031231 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor energiebesparingen en productie van energie met behulp van hernieuwbare energiebronnen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031232 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor een aanpassing aan de normen in niet-milieugebonden aangelegenheden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031233 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun tot bescherming van het leefmilieu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009031261 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Schaarbeek voor de volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « kern 385 » goedgekeurd bij besluit van de Executieve van 10 juni 1993

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009031384 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/1561 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de toepassing van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden
^