Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 april 2009
gepubliceerd op 14 april 2009

Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 182 van de programmawet van 27 april 2007 met betrekking tot het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost

bron
programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling
numac
2009011145
pub.
14/04/2009
prom.
02/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/02/2009011145/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2009. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 182 van de programmawet van 27 april 2007 met betrekking tot het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 27 december 2005, meer bepaald artikel 31 zoals gewijzigd bij de programmawet van 27 april 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 januari 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 23 januari 2009;

Overwegende dat het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost tot doel heeft tussenbeide te komen in de financiering van structurele maatregelen om reducties van de globale energiekost in particuliere woningen te bevorderen voor de doelgroep van de meest behoeftigen en het verstrekken van goedkope leningen voor structurele maatregelen om reducties van de globale energiekost in woningen bezet door privé-personen en dienstig als hoofdverblijfplaats te bevorderen »;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, van Onze Minister van Maatschappelijke Integratie en van Onze Minister van Klimaat en Energie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De schuldpositie van het fonds ter reductie van de globale energiekost wordt opgetrokken van 150 000 000 EUR tot 250 000 000 EUR.

Art. 2.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Onze Minister van Maatschappelijke Integratie en Onze Minister van Klimaat en Energie zijn, ieder voor wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 april 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Maatschappelijke Integratie, Mevr. M. ARENA De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

^