Etaamb.openjustice.be
Gewestplan
gepubliceerd op 16 april 1998

Gewestplan Veurne-Westkust. - Voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan voor het grondgebied van de gemeente Nieuwpoort Een besluit van de Vlaamse regering van 3 maart 1998 bepaalt : Artikel 1 Art. 2. Het plan dat de bestaande fysische en juridische toestand weergeeft, zoals aangegeven in de(...)

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1998035434
pub.
16/04/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur


Gewestplan Veurne-Westkust. - Voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan voor het grondgebied van de gemeente Nieuwpoort Een besluit van de Vlaamse regering van 3 maart 1998 bepaalt :

Artikel 1.Het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Veurne-Westkust van 6 december 1976 en van het gewestplan Oostende-Middenkust van 26 januari 1977, bestaande uit het bestemmingsplan voor het gebied zoals afgebakend op het deel van het kaartblad 12/5, wordt voorlopig vastgesteld voor een gedeelte van het grondgebied van de gemeente Nieuwpoort samen met de aanvullende stedenbouwkundige voorschriften, zoals aangegeven in de bijlagen 1 en 2 bij dit besluit.

Art. 2.Het plan dat de bestaande fysische en juridische toestand weergeeft, zoals aangegeven in de bijlage 3 van dit besluit behoort tot de niet-normatieve delen van het voormeld ontwerp-gewestplan.

Art. 3.De aanleg van het jachthavendok wordt als een werk van algemeen belang aanvaard.

Art. 4.De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen is belast met het openbaar onderzoek van het in de artikelen 1 en 2 voorlopig vastgesteld ontwerpplan.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.De Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

^