Etaamb.openjustice.be
Gerechtelijk Wetboek
gepubliceerd op 21 juni 2002

Vergelijkend examen voor referendarissen I. Het Hof van Cassatie zal, overeenkomstig artikel 259quinquies van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd door de wet van 6 mei 1997 strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassat II. De referendarissen bereiden het werk voor van de raadsheren in het Hof van Cassatie en van de l(...)

bron
hof van cassatie
numac
2002018043
pub.
21/06/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

HOF VAN CASSATIE


Vergelijkend examen voor referendarissen I. Het Hof van Cassatie zal, overeenkomstig artikel 259quinquies van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd door de wet van 6 mei 1997 strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie, een vergelijkend examen organiseren met het oog op de samenstelling van een wervingsreserve van referendarissen. De kandidaten (M/V) moeten volle vijfentwintig jaar oud zijn en houder zijn van een Nederlandstalig (of Franstalig) diploma van doctor of licentiaat in de rechten. De personeelsformatie van de referendarissen werd op vijftien eenheden vastgesteld bij ministerieel besluit van 9 februari 2001 (Belgisch Staatsblad van 15 februari 2001). De examenuitslag blijft drie jaar geldig.

II. De referendarissen bereiden het werk voor van de raadsheren in het Hof van Cassatie en van de leden van het parket bij het Hof.

Zij dragen bij aan de werkzaamheden in verband met de documentatie en werken mee aan de vertaling en de publicatie van de arresten alsook aan het in overeenstemming brengen van de Franse en Nederlandse tekst.

III. Het vergelijkend examen bestaat uit drie proeven : 1. Twee schriftelijke proeven : a.vooreerst, een algemeen schriftelijke proef die zal doorgaan in de lokalen van het Hof en betrekking hebben op basisbegrippen van het recht. De kandidaten zullen twee gerechtelijke beslissingen ontleden en commentari√ęren. Die beslissingen zullen ze kiezen onder zes beslissingen inzake respectievelijk burgerlijk recht, strafrecht, publiek recht, fiscaal recht, sociaal recht en Europees recht.

Deze proef staat op 40 punten. De kandidaten zullen zich mogen bedienen van de gebruikelijke wetboeken en handboeken raadplegen; b. een bijzondere schriftelijke proef. Enkel de kandidaten die 50 p.c. of ten minste 20 op 40 hebben behaald in de algemene schriftelijke proef, worden toegelaten tot de bijzondere schriftelijke proef.

Deze proef bestaat erin op twee werkdagen tijd een korte verhandeling te schrijven over een thema in een domein van het recht van hun voorkeur. De jury kiest het thema. De verhandeling wordt niet in de lokalen van het Hof geschreven.

Deze proef staat op 30 punten. 2. Een mondelinge proef. Enkel de kandidaten die in de bijzondere schriftelijke proef de helft van de punten hebben behaald, worden tot de proef toegelaten.

De kandidaten worden beoordeeld op de wijze waarop zij hun verhandeling verdedigen en op hun vaardigheid in de uiteenzetting van juridische vraagstukken.

Deze proef staat op 30 punten.

IV. De kandidaten worden gerangschikt volgens het totale resultaat van de drie proeven. In geval van gelijke punten gaat de voorkeur naar de oudste kandidaat. Zullen slechts gerangschikt worden, de kandidaten die 60 p.c. behalen over het geheel van de drie proeven.

V. Om benoemd te kunnen worden tot referendaris bij het Hof van Cassatie moet de kandidaat, overeenkomstig artikel 43sexies van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd door de wet van 6 mei 1997, via een bijzonder examen het bewijs leveren van de kennis van de andere landstaal. Een referendaris moet bovendien het bewijs leveren van de kennis van de Duitse taal. De Koning organiseert die bijzondere examens.

VI. De aanvragen tot deelneming dienen, uiterlijk op 30 september 2002, bij ter post aangetekend schrijven te worden gericht aan de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, Gerechtsgebouw, Poelaertplein, 1000 Brussel.

Bij zijn aanvraag voegt de kandidaat een voor eensluidend verklaarde kopie van zijn diploma van doctor of licentiaat in de rechten, alsook een getuigschrift van goed gedrag en zeden.

De gegadigden zullen persoonlijk worden verwittigd van de datum van het vergelijkend examen. (De pers wordt verzocht dit bericht op te nemen.)

^