Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 21 januari 2016

Rechterlijke Orde. - Erratum Bij koninklijk besluit van 26 december 2015, worden in artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 29 juni 2015, waarbij de heer Leclercq J.-F., advocaat-geneaal bij het Hof van Cassatie, in ruste werd gest Bij koninklijk besluit van 4 januari 2016, worden in artikel 1, van het koninklijk besluit van 7 me(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016200232
pub.
21/01/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Erratum Bij koninklijk besluit van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 27/01/2016 numac 2015204809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vorming, de opleiding en de ingroeibanen type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 08/02/2016 numac 2015204803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de verlenging van de overeenkomst van 9 januari 2014 betreffende de deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 05/07/2016 numac 2015204974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2015204810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de subsector voor goederenvervoer en goederenbehandeling te land voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 04/02/2016 numac 2015204811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2014 betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 05/07/2016 numac 2015204977 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2015204496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten" sluiten, worden in artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 29 juni 2015, waarbij de heer Leclercq J.-F., advocaat-geneaal bij het Hof van Cassatie, in ruste werd gesteld, de woorden " het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren" vervangen door de woorden " het is hem vergund de titel van het ambt van procureur-generaal bij het Hof van Cassatie eershalve te voeren".

Bij koninklijk besluit van 4 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/01/2016 pub. 03/02/2016 numac 2016200165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 04/01/2016 pub. 21/01/2016 numac 2016000023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2015 aan het Brussels Hoofdstedelijk gewest ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel » sluiten, worden in artikel 1, van het koninklijk besluit van 7 mei 2015, waarbij de heer Binot F., notaris ter standplaats Oupeye, benoemd werd tot Ridder in de Kroonorde, het ereteken " Ridder in de Kroonorde" vervangen door " Officier in de Kroonorde".

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^