Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 januari 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/01/2016 pub. 21/01/2016 numac 2016000023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2015 aan het Brussels Hoofdstedelijk gewest ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel » type koninklijk besluit prom. 10/01/2016 pub. 21/01/2016 numac 2016000024 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij de opdracht gegeven wordt om de NV Fedesco te ontbinden type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2016011034 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de regeringscommissarissen bij het Nationaal Instituut voor Radio-elementen type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2016011036 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de regeringscommissarissen bij het Studiecentrum voor Kernenergie type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2016 numac 2016200231 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 december 2015, is mevr. Gennaux F., rechter in de arbeidsrechtbank te Luik, benoemd tot Officier in de Kroonorde. Bij koninklijk besluit van 4 januari 2016, is mevr. Coels Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2016 numac 2016200230 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer De Meyer P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Jans-Mol Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 13(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/01/2016 pub. 21/01/2016 numac 2016002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 13/01/2016 pub. 21/01/2016 numac 2016002003 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het gemeenschappelijk huishoudelijk reglement van de beroepscommissies inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 12/01/2016 pub. 21/01/2016 numac 2016011032 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 december 2015 houdende benoeming van de commissarissen bij het Nationaal Instituut voor Radio-elementen type ministerieel besluit prom. 30/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2016011033 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de commissarissen bij het Nationaal Instituut voor Radio-elementen type ministerieel besluit prom. 30/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2016011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de commissarissen bij het Studiecentrum voor Kernenergie type ministerieel besluit prom. 15/01/2016 pub. 21/01/2016 numac 2016022014 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/01/2016 pub. 21/01/2016 numac 2016022016 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 15/01/2016 pub. 21/01/2016 numac 2016022015 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/01/2016 pub. 21/01/2016 numac 2016031040 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van een controleur, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige overtredingen type ministerieel besluit prom. 15/01/2016 pub. 21/01/2016 numac 2016031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 17/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2016200162 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de identificatie van de partners en het autonome beheer van de landbouwbedrijven en tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers

beschikking

type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2015031916 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2016

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2016200160 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de identificatie bij het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, de toekenning van een landbouwernummer, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 mei 2015 tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 07/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2016022001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening houdende uitvoering van de artikelen 9bis en 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/01/2016 numac 2016018018 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State NV Debaillie Promotions en NV Prosperité, die woonplaats k Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.217.778/X-16.429. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 21/01/2016 numac 2016018019 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Bonheiden, vertegenwoordigd door het college v Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.217.682/X-16.417. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. 15/01/2016 pub. 21/01/2016 numac 2016031006 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer. - Bericht

erratum

type erratum prom. 18/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2016003032 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Sociale activiteiten", en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen. - Erratum

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 21/01/2016 numac 2016018026 bron hof van cassatie Vergelijkend examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** van attachés met een in het **** gesteld diploma Het Hof van Cassatie organiseert een vergelijkend examen met het oog op de aanwerving en de **** 1. **** **** kandidaten moeten : 1° burger zijn van de **** ****; 2(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 21/01/2016 numac 2016200232 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij koninklijk besluit van 26 december 2015, worden in artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 29 juni 2015, waarbij de heer Leclercq J.-F., advocaat-geneaal bij het Hof van Cassatie, in ruste werd gest Bij koninklijk besluit van 4 januari 2016, worden in artikel 1, van het koninklijk besluit van 7 me(...)

document

type document prom. -- pub. 21/01/2016 numac 2016200287 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs-arbeidsgeneesheer De vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs- arbeidsgeneesheer (niveau A3) voor Empreva - FOD Volksgezondheid (ANG15165) werd afgesloten(...) Er zijn 3 geschikten.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 21/01/2016 numac 2016200282 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** beleidsmedewerkers Wetenschapsbeleid De vergelijkende selectie van **** beleidsmedewerkers Wetenschapsbeleid (niveau ****) voor **** (****15016) werd ****(...) Er zijn 7 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 21/01/2016 numac 2016031004 bron brussels hoofdstedelijk gewest en gewestelijke overheidsdienst brussel Hogere ambten Bij beslissing van de Directieraad van 14 december 2015, wordt Mevr. BERTHELON Sophie aangewezen om het hoger ambt van eerste attaché uit te oefenen met ingang vanaf 1 januari 2016 Bij beslissing van de Directieraad van 26 o Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)
^