Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 02 februari 2007

Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. - Erratum

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007011046
pub.
02/02/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

1 JULI 2006. - Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2007, pagina 1333, moet artikel 4 van de Wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de wet van 29 april 1999 bettreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt als volgt worden gelezen :

Art. 4.In artikel 29bis, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1, 2°, wordt aangevuld als volgt : « met uitzondering van de beslissingen bedoeld in artikel 29ter »; 2° in § 1, 6°, worden de woorden « van de tarieven voor de aansluiting op het transmissienet en voor het gebruik ervan bedoeld in artikel 12 van de wet en vande uitvoeringsbesluiten ervan » vervangen door de woorden « van de tarieven bedoeld in de artikelen 12 tot 12novies en de uitvoeringsbesluiten ervan ».

^