Etaamb.openjustice.be
Erratum van 28 mei 2001
gepubliceerd op 19 januari 2002

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de in artikel 34, 12°, van dezelfde wet bedoelde verstrekkingen. - Erratum

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022680
pub.
19/01/2002
prom.
28/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


28 MEI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de in artikel 34, 12°, van dezelfde wet bedoelde verstrekkingen. - Erratum


Belgisch Staatsblad van 23 juni 2001, blz. 21890.

In de Nederlandse tekst van artikel 2, § 1, moeten de woorden "door gemiddeld" vervangen worden door de woorden "door middel van".

^