Etaamb.openjustice.be
Erratum van 26 juni 2002
gepubliceerd op 27 juli 2002

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 1, 7°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Errata

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002022600
pub.
27/07/2002
prom.
26/06/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU EN MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


26 JUNI 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 1, 7°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Errata


In het Belgisch Staatsblad nr. 222 van 3 juli 2002 worden de volgende wijzigingen aangebracht : A) op blz. 30043, in de titel, dient het cijfer 7° te worden geschrapt;

B) op blz. 30044, in de vermelding van de voorstellende Ministers, in de Franse tekst, dient te worden gelezen « proposition » in plaats van « propositions »;

C) op blz. 30044, in artikel 1, 1) dient te worden gelezen « Artikel 1, § 2, 1° » in plaats van « Artikel 1, § 1 »;2) dienen de woorden « 4° de factoren die betrekking hebben op de leeftijd van de werknemer » te worden geschrapt »;3) dienen te worden gelezen « d) bij de werknemers die deel uitmaken van categorie 1 of 3 en die op de laatste dag van het kwartaal waarvoor de structurele vermindering wordt aangevraagd, de leeftijd van 58 jaar bereiken, wordt R(t) verhoogd met 400 EUR » in plaats van « Bij de werknemers die deel uitmaken van categorie 1 of 3 en die op de laatste dag van het kwartaal waarvoor de structurele vermindering wordt aangevraagd, de leeftijd van 58 jaar bereiken, wordt het bedrag van de vermindering voor een werknemer met volledige prestaties (R) verhoogd met 400 EUR.».

^