Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 juli 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/07/2002 numac 2002009700 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 is machtiging verleend aan ****. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****(...) type wet prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet inzake consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten type wet prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van de Vestigingsraad type wet prom. -- pub. 27/07/2002 numac 2002022595 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 6 mei 2002 en in uitvoering van artikel 22, 4° Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 28, § 1, van de nomenclatuur van(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002000559 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2002 numac 2002009575 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 3 juni 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 3 juni 200(...) type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002011273 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven voor de aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de beheerders van deze netten en inzake de boekhouding van de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002012552 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van een werkgeversbijdrage aan het Fonds voor de bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven van risicogroepen en bedienden in de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002012702 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het barema voor jongeren type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002012701 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het « Sociaal Fonds van de scheikundige nijverheid » type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002012795 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de minimumwedde voor de handelsvertegenwoordigers type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002012797 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de voortzetting van het "Fonds voor vorming in de scheikundige nijverheid" type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002012806 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002022466 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002022520 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale Raden van de Orde der Apothekers type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002022579 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de nadere regels van een eventuele herziening

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002014193 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002022546 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het gebruik, met het oog op de overdracht van gegevens nodig voor de vaststelling van de rechten op kinderbijslag, van de documenten, certificaten of brevetten, bedoeld in artikel 71, § 3, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type ministerieel besluit prom. 27/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002022552 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die fenylpropanolamine bevatten type ministerieel besluit prom. 10/07/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002022582 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Raad van de Tandheelkunde

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/04/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van de vernieuwing of de sloop gevolgd door de heropbouw van onroerende goederen van de gemeenten en van de open centra voor maatschappelijk welzijn van 12 februari 1998

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002035925 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot instelling van de aanmoedingingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector type besluit van de vlaamse regering prom. 14/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002035937 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 oktober 2001 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering voor de jaren 2001 en 2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002035946 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot ratificatie van het akkoord inzake samenwerking op het gebied van cultuur, taal, onderwijs en wetenschappen tussen de Vlaamse regering en de Regering van de Franse Republiek, ondertekend in Brussel op 28 september 2000 en goedgekeurd bij het decreet van 15 maart 2002

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/07/2002 numac 2002000549 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief van 1 juli 2002 tot wijziging en coördinatie van de omzendbrief van 6 juni 1962 houdende de algemene onderrichtingen betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2002 : - blz. 30496 : De

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 27/07/2002 numac 2002009589 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 152 12 juni 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 993/2002 van de Commissie van 11 juni 2002 tot vaststelling van forfaita(...) * Verordening (EG) nr. 994/2002 van de Commissie van 11 juni 2002 houdende opening van een tariefco(...)

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 27/07/2002 numac 2002022594 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstencommissie orthopedisten-verzekeringsinstellingen van 17 juni 2002 en Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 29, § 1, van de nomenclatuur van(...)

erratum

type erratum prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002022600 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 1, 7°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Errata

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/07/2002 numac 2002042407 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg Het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juli 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document

type document prom. -- pub. 27/07/2002 numac 2002012843 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Orden. - Uitreiking van 8 april 2002 Koninklijke besluiten van 7 juni 2002 I. Leopoldsorde Worden bevorderd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : De heren : Debaudrenghien, Jean-Pierre, industrieel ingenieur b Reisch, Paul, sociaal inspecteur bij het Departement. Stubbe, Jozef, industrieel ingenieur bij (...)
^