Etaamb.openjustice.be
Erratum van 21 december 2006
gepubliceerd op 17 januari 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot uitvoering van de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007022031
pub.
17/01/2007
prom.
21/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot uitvoering van de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2006, zesde editie, pagina 76074, worden in de aanhef de woorden « Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid artikel 15 » ingevoegd na de eerste vermelding « Gelet op de dringende noodzakelijkheid ».

Op pagina 76075 moet worden gelezen « Art.2. Dit besluit treedt in werking op een door Ons te bepalen datum ». Artikel 3 wordt « Art. 2. » en artikel 4 wordt «

Art. 3.».

^