Etaamb.openjustice.be
Erratum van 19 december 2001
gepubliceerd op 01 februari 2002

Koninklijk besluit tot invoering van een zomertijd vanaf het jaar 2002. - Errata

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002000095
pub.
01/02/2002
prom.
19/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


19 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot invoering van een zomertijd vanaf het jaar 2002. - Errata


In het Belgisch Staatsblad van 28 december 2001, eerste editie, pagina 45051 : 1° het voorlaatste lid van het verslag aan de Koning moet gelezen worden als volgt : « Krachtens artikel 7 van de richtlijn moeten de Lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om er uiterlijk op 31 december 2001 aan te voldoen.Om deze vervaldag te respecteren werd bepaald dat het onderhavige besluit in ieder geval in werking treedt op 31 december 2001.

Daarenboven moeten de Lidstaten de Commissie onmiddellijk in kennis stellen over de omzettingsmaatregelen die ze hebben genomen. » 2° in het laatste lid van het verslag aan de Koning moet in de Nederlandse versie het woord « ontmerkingen » door het woord « opmerkingen » worden vervangen.

^