Etaamb.openjustice.be
Erratum van 17 juni 2015
gepubliceerd op 05 oktober 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de oprichting van een nieuwe inrichting voor secundair onderwijs van Islamitische confessie wordt toegelaten - Erratum

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029442
pub.
05/10/2015
prom.
17/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de oprichting van een nieuwe inrichting voor secundair onderwijs van Islamitische confessie wordt toegelaten - Erratum


In het Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juni 2015 waarbij de oprichting van een nieuwe inrichting voor secundair onderwijs van Islamitische confessie wordt toegelaten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2015 op bladzijde 55517, dient de Nederlandse versie door de volgende versie vervangen te worden:

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP 17 JUNI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de oprichting van een nieuwe inrichting voor secundair onderwijs van Islamitische confessie wordt toegelaten De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 juni 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/06/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002029333 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het toezicht op de mededelingen van de Regeringsleden sluiten betreffende het toezicht op de mededelingen van de Regeringsleden;

Gelet op het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013029635 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot organisatie van de interne budgettaire en boekhoudkundige controle en audit en van de administratieve en begrotingscontrole sluiten tot organisatie van de interne budgettaire en boekhoudkundige controle en audit en van de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de Algemene overlegraad voor het gewoon secundair onderwijs van 22 mei 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten tot regeling van haar werking;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 juni 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 juni 2015;

Overwegende dat dit enig pedagogisch project een stap vertegenwoordigt in het oplossen van problemen die verband houden met de demografie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door de oprichting van een nieuwe inrichting voor secundair onderwijs;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De inrichtende macht van Ecole la Vertu, gelegen Haachtsesteenweg 138, te 1030 Brussel, wordt op 1 september 2015 en voor de daarop volgende jaren tot de subsidiëring toegelaten.

Art. 2.Er worden één betrekking van directeur van een school voor secundair onderwijs en één betrekking van opvoeder - huismeester op 1 september 2015 opgericht.

Art. 3.De berekening van de omkadering gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 april 1977 tot vaststelling van de regelen en de voorwaarden voor de berekening van het aantal betrekkingen in sommige ambten van het opvoedend hulppersoneel en van het administratief personeel van de inrichtingen voor secundair onderwijs.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2015.

Art. 5.De Minister bevoegd voor het leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 juni 2015.

De Minister-President, Rudy DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Joëlle MILQUET

^