Etaamb.openjustice.be
Erratum van 05 mei 2022
gepubliceerd op 17 juni 2022

Decreet betreffende de "Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap" . - Erratum

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022203388
pub.
17/06/2022
prom.
05/05/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


5 MEI 2022. - Decreet betreffende de "Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap" (Waalse adviesraad voor personen met en handicap). - Erratum


In de Nederlandse versie van bovengenoemd decreet, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2022, blz. 45047, wordt aan afdeling 1 van hoofdstuk 2 een paragraaf 2 toegevoegd, luidende als volgt : " § 2. De Waalse Regering vraagt het advies van de Raad over de voorontwerpen van decreet en ontwerpen van besluiten met reglementaire draagwijdte betreffende het beleid voor de personen met een handicap, bedoeld in artikel 5, § 1, II, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen.".

^