Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 03 april 2020

Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Diverse betrekkingen van verschillende niveaus FR en/of NL (m/v/x) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (ref talent20-01 to(...) Er is elf betrekkingen vacant verklaard bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt ((...)

bron
gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt
numac
2020030513
pub.
03/04/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL OPENBAAR AMBT


Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Diverse betrekkingen van verschillende niveaus (B1, A1, A2 en A3) FR en/of NL (m/v/x) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (ref talent20-01 tot 06) Er is elf betrekkingen vacant verklaard bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (talent.brussels. De betrekkingen zijn in te vullen via intraregionale of externe mobiliteit op grond van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. *2 Rekruterings- /selectieconsulenten (rang B1) : 1 FR et 1 NL (ref. talent20-01) * 5 Attachés Projectverantwoordelijken Organisatiebeheer (rang A1) : 2 FR en 3 NL (ref. Talent20-02) * 1 Attaché Coördinator/coördinatrice loopbaancentrum (rang A1) : FR (ref. talent20-03) * 1 Eerste attaché Project Manager Officer (rang A2) : NL (ref. talent20-04) * 1 Directeur/trice Experience designer (rang A3) : FR of NL (ref. talent20-05) * 1 Directeur/trice Talent acquisition (rang A3) : FR of NL (ref. talent20-06) De intraregionale mobiliteit geldt voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de in artikel 3 vermelde instellingen van openbaar nut die onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ressorteren : - Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest; - Brussels Instituut voor Milieubeheer; - Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp; - Net-Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid; - Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (Innoviris); - Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij; - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris); - Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel; - De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap; - Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit; - Brussel Openbaar Ambt; - Brussel Stedenbouw en Erfgoed; - Brussels Planningsbureau; - Brussel Preventie en Veiligheid.

De externe mobiliteit geldt voor de ministeries en instellingen van openbaar nut van de federale overheid, de Gemeenschappen, de andere gewesten, de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die niet vermeld worden in artikel 3 van bovengenoemd besluit.

Deze betrekkingen zijn exclusief voorbehouden voor statutaire personeelsleden. De laureaten zullen worden tewerkgesteld bij Brussel Openbaar Ambt (talent.brussels), een onafhankelijke regionale openbare dienst sinds 1 januari 2018.

De functiebeschrijvingen van deze betrekkingen zijn te vinden op de volgende website: https://www.talent.brussels/nl-23032020-gewestmobiliteitjob?utm_campaign=emploi-mobint-200330&utm_medium=partner-site&utm_source=moniteur Voor overheveling via intraregionale mobiliteit komen alleen de personeelsleden in aanmerking die in dienstactiviteit zijn, over minstens twee jaar graadanciënniteit beschikken en bij hun evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen hebben die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

Voor overheveling via externe mobiliteit komen alleen de personeelsleden in aanmerking die in dienstactiviteit zijn en die bij hun evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen hebben die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig" bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Belangstellenden worden verzocht hun kandidatuur in te dienen via email naar: rh-hr@talent.brussels t.a.v. Mevr. Isabelle MEULEMANS, Directrice-generaal, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt, Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel en dit ten laatste op 30 april 2020. Gelieve de referentie (ref. talent20-0X) van de betrekking waaraan u solliciteert te melden.

In de kandidatuur moeten verplicht de naam, voornamen, benoemingsdatum, administratieve toestand en de precieze gegevens van de administratie waaruit de kandidaat afkomstig is worden vermeld. Er dient een gedetailleerd curriculum vitae bijgevoegd te worden alsook een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van het meest recente benoemingsbesluit.

De kandidaten die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, zullen worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef.

^