Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 15 oktober 2018

Oproep tot intraregionale mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed - 1 Attaché Begroting en Beheerscontrole FR/NL voor de gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed - Strategische cel

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018014273
pub.
15/10/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Oproep tot intraregionale mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed - 1 Attaché Begroting en Beheerscontrole FR/NL (m/v/x) voor de gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed - Strategische cel Er is een betrekking van Attaché (rang A1) behorend tot het Franstalig of Nederlandstalig taalkader vacant verklaard bij de gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed ; de betrekking is in te vullen via intraregionale mobiliteit op grond van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van openbaar nut die onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ressorteren.

Deze betrekking is exclusief voorbehouden aan statutaire personeelsleden (rang A1) die in het bezit zijn van een universitair diploma of van een diploma van het hoger onderwijs van het lange type.

Deze Attaché zal worden tewerkgesteld bij de gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed - Strategische cel.

De functiebeschrijving en inlichtingen betreffende de procedure kunnen worden verkregen bij de human ressources van de gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed - hr.bse@urban.brussels Voor overheveling via intraregionale mobiliteit komen alleen de personeelsleden (rang A1) in aanmerking die in dienstactiviteit zijn, over minstens twee jaar graadanciënniteit beschikken en bij hun evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen hebben die gelijkwaardig is aan de vermelding gunstig.

Belangstellenden worden verzocht hun kandidatuur in te dienen via email naar: hr.bse@gob.brussels t.a.v. Mevrouw Bety Waknine, directeur-generaal van de gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed, Vooruitgangstraat, 80 bus 1 - 1035 Brussel en dit ten laatste op 5-11-2018.

In de kandidatuur moeten verplicht de naam, voornamen, benoemingsdatum, administratieve toestand en de precieze gegevens van de administratie waaruit de kandidaat afkomstig is worden vermeld. Er dient een gedetailleerd curriculum vitae bijgevoegd te worden alsook een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van het meest recente benoemingsbesluit.

De kandidaten die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, zullen worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef.

^