Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Vergelijkende selectie van een secretaris (niveau A - klasse A3) voor de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu De betrek(...) Functie-inhoud : De secretaris staat in voor inhoudelijke voorbereiding, coördinatie en opvolgin(...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2008024364
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Vergelijkende selectie van een secretaris (m/v) (niveau A - klasse A3) voor de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu De betrekking is toegankelijk voor Federale ambtenaren die een functie niveau A - klasse A3 uitoefenen via verlof voor opdracht van algemeen belang (artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende vaststelling van de administratieve en financiële middelen die worden toegekend aan de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro).

Functie-inhoud : De secretaris staat in voor inhoudelijke voorbereiding, coördinatie en opvolging van de commissie ten einde de werkzaamheden in goede banen te leiden, de nodige discretie en timing in acht nemend. Daarnaast dient hij/zij als contactpersoon informatie te verschaffen aan de commissieleden, de politiek verantwoordelijken, de betrokken instellingen, ambtenaren en externen. Ook zal hij/zij als deskundige meewerken aan het opstellen van rapporten en publicaties teneinde de studie van een dossier door de commissie vakkundig voor te bereiden.

Vereist profiel en ervaring : - Houder zijn van een functie niveau A - klasse A3 binnen een Federale overheidsdienst, het ministerie van Landsverdediging, een wetenschappelijke instelling van de Staat, een Overheidsinstelling voor Sociale Zekerheid of een instelling van openbaar nut die tot de Staat behoort. - Diploma of opleiding bij voorkeur in het domein van de wetenschappen. Een minimumkennis van embryologie strekt tot meerwaarde. - Minstens 2 jaar ervaring in een wetenschappelijke omgeving. - Kennis van het Belgisch Federaal stelsel en van de gemeenschappen, zeker voor wat betreft het domein van onderzoek. - Basiskennis van de werking van de federale administratie is een meerwaarde. - Goede basiskennis informatica (word, access, outlook, windows, internet). - Zeer goede talenkennis (tweede landstaal en Engels), zowel in schrijven als in spreken, strekt tot aanbeveling.

De gedetailleerde functiebeschrijving en -vereisten kan u samen met de selectieprocedure verkrijgen bij de Stafdienst Personeel en Organisatie van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (via e-mail : tim.sterkens@health.fgov.be) of schriftelijk bij de Stafdienst Personeel en Organisatie van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel of op het telefoonnummer : 02-524 93 51).

Solliciteren kan binnen een termijn van 10 werkdagen die ingaat op de eerste werkdag volgend op de bekendmaking van dit bericht in het Belgisch Staatsblad. De sollicitatiebrief vermeldt de naam, de voornamen en motivatie van de kandidaat en een CV waaruit blijkt dat u voldoet aan de vereiste ervaring en profiel.

^