Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 05 september 2002

Federale Diensten voor het Leefmilieu Europese Unie. - LIFE - Communautair Financieel instrument voor het Leefmilieu Programma LIFE Milieu 2003 1. Context LIFE is het communautaire financieringsinstrument voor het milieu. De derde fase In het kader van LIFE III wordt overgegaan tot een oproep tot het indienen van Belgische projectvoo(...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022661
pub.
05/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Federale Diensten voor het Leefmilieu Europese Unie. - LIFE - Communautair Financieel instrument voor het Leefmilieu Programma LIFE Milieu 2003 1. Context LIFE is het communautaire financieringsinstrument voor het milieu.De derde fase van LIFE, LIFE III, betreft de periode 2000-2004. De juridische basis voor LIFE III is de verordening 1655/2000/EC, goedgekeurd door de Raad op 29.06.2000 en door het Europees Parlement op 05.07.2000 (gepubliceerd in O.J. L192 28.07.2000).

In het kader van LIFE III wordt overgegaan tot een oproep tot het indienen van Belgische projectvoorstellen 2002-2003.

LIFE heeft 3 thematische onderdelen : LIFE Milieu, LIFE Natuur en LIFE Derde Landen. Deze oproep heeft betrekking op de projecten in het kader van het luik LIFE Milieu (art. 4 van de verordening). 2. Doelstelling van LIFE Milieu De doelstelling van LIFE Milieu is bij te dragen tot de ontwikkeling van innoverende technieken en methoden op milieugebied en de verdere ontwikkeling van het milieubeleid van de Europese Unie.Om deze doelstelling te bereiken, worden demonstratieprojecten ondersteund. 3. Demonstratieprojecten en projectthema's Voor ondersteuning in het kader van LIFE Milieu komen in aanmerking, demonstratieprojecten die gericht zijn op : - de integratie van leefmilieu aspecten en duurzame ontwikkeling in de inrichting en planning van het landgebruik, met inbegrip van de stedelijke gebieden en kustzones; - de bevordering van duurzaam beheer van grondwater en oppervlaktewateren; - minimalisering van milieueffecten van economische activiteiten d.m.v. een preventieve aanpak; - de preventie, hergebruik en recycleren van alle soorten afval en een rationeel beheer van afvalstromen; - het verminderen van de milieueffecten van producten d.m.v. een geïntegreerde benadering van de productie, distributie, consumptie en behandeling op het einde van de levensduur, hierbij inbegrepen de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten.

De richtsnoeren werken deze 5 thema's verder uit. Ze vormen een onderdeel van het informatiepakket (deel I). Dit informatiepakket kan worden aangevraagd bij de Federale Diensten voor het Leefmilieu (zie par. 8). 4. Wie kan een projectvoorstel indienen? Hoewel LIFE Milieu openstaat voor alle natuurlijke en rechtspersonen die gevestigd zijn in de Lidstaten van de Europese Unie alsook in een aantal kandidaat landen (Estland, Hongarije, Letland, Republiek Slowakije, Roemenië en Slovenië), is het programma voornamelijk gericht op de industriële sector en de overheid.Deelname aan LIFE door KMO's wordt aangemoedigd.

LIFE Milieu is niet gericht op onderzoek noch op investeringen in bestaande technologie, maar is bedoeld als overbrugging tussen de resultaten van onderzoek en ontwikkeling en de grootschalige toepassing/marktintroductie daarvan. De verspreiding van kennis moet deel uitmaken van de projecten.

Voorstellen mogen ingediend worden door een enkele indiener. Het project mag echter ook verscheidene partners betrekken. Indien er een internationale samenwerking plaatsvindt, dient het project ingediend bij de nationale autoriteiten van de coördinator/begunstigde.

Deze laatste is zowel juridisch als financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. 5. Structuur van een projectvoorstel Een LIFE projectvoorstel moet ingediend worden op voorgeschreven formulieren (informatiepakket deel III - zie par.8).

Een projectvoorstel bestaat uit 4 delen : - een samenvattend gedeelte met daarin de korte beschrijving van het project met inbegrip van de objectieven, de verwachte resultaten en een beschrijving van de werkzaamheden. Het samenvattende gedeelte dient ook in het Engels bijgevoegd worden. - administratief deel met daarin o.a. de formele, gedateerde en ondertekende verklaring van de aanvrager, met gedetailleerde informatie omtrent de indiener en eventuele partners. - technisch deel, met als eerste element een gedetailleerde beschrijving van de verschillende projecttaken en gevolgd door een gedetailleerde beschrijving van het behandelde milieuprobleem, werkprogramma, vernieuwend karakter, demonstratie-aspect, reproductiepotentieel, invloed op de werkgelegenheid, meerwaarde door internationale samenwerking aan de hand van in te vullen technische fiches. De samenvatting dient eveneens in het Engels bijgevoegd te worden. De rest van de technische beschrijving kan in de taal van de indiener worden opgemaakt maar ook hier wordt het gebruik van het Engels aanbevolen. - financieel deel, met daarin twee delen. Een eerste deel bevat het opsplitsen van de kosten per uitgave categorie en per afzonderlijke taak voor het ganse project. In het tweede deel komt de structuur van de financiële inbreng aan bod. Tenslotte wordt gevraagd een overzicht te geven van het totale projectvoorstel en een gedetailleerde voorstelling per deelnemer. Alle kosten moeten uitgedrukt worden in EURO. 6. Financiële ondersteuning De financiële ondersteuning door LIFE is beperkt tot maximaal 50 % van de aanrekenbare kosten. De tussenkomst wordt beperkt tot maximum 30 % van de kosten van de acties die verwacht worden significante inkomsten op te leveren.

Alleen uitgaven die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van een project kunnen voor een bijdrage in aanmerking komen.

Projecten of delen van projecten waarvoor steun word ontvangen via de Structuurfondsen, het Cohesiefonds of andere budgetare instrumenten van de Unie komen niet in aanmerking voor financiële bijstand door LIFE. Uitgaven m.b.t. activiteiten die zijn aangevangen voor 1 december 2002 komen evenmin in aanmerking voor een bijdrage van LIFE. Uitgaven voor activiteiten na deze datum kunnen wel in aanmerking genomen worden, maar zij gebeuren op risico van de indiener in afwachting van de uiteindelijke beslissing inzake financiering.

De hiernavolgende kosten worden in geen geval in aanmerking genomen : - aankoop van terreinen; - studies die niet specifiek gewijd zijn aan de doelstelling die door de gefinancierde acties wordt beoogd; - zware infrastructuurinvesteringen of structurele investeringen die geen vernieuwing inhouden, m.i.v. die activiteiten die reeds op industriële schaal zijn bevestigd; - onderzoek en technologische ontwikkeling; - kosten in verband met intellectuele eigendomsrechten (bijv. brevetten, octrooien...). 7. Selectieprocedure Eens een project ingediend bij de bevoegde nationale overheden doorloopt het verschillende fasen. 7.1 Ontvankelijkheidstoets Hierbij wordt nagegaan of het voorstel correct en tijdig ingeleverd is bij de bevoegde nationale overheid, of het voorstel in zevenvoud werd ingediend, of de voorgeschreven formulieren werden gebruikt. Het voorstel mag niet handgeschreven zijn. Alle formulieren moeten ingevuld worden met duidelijke vermelding van de hoedanigheid en met de volledige namen van de ondertekenaars en juist gedateerd. Minstens één exemplaar dient de originele handtekeningen te bevatten. 7.2 Evaluatie Deze fase houdt de subsidieerbaarheidstoets en de eigenlijke selectieprocedure in, waarbij het voorstel een inhoudelijke evaluatie ondergaat. Het projectvoorstel moet aan een aantal algemene (subsidieerbaarheidscriteria) en specifieke criteria (beoordelingscriteria) voldoen. De projecten worden gerangschikt op basis van hun merites. Daarbij wordt rekening gehouden met de punten toegekend door de beoordelaars. 1. Subsidieerbaarheidscriteria - de acties leveren een significante bijdrage tot de algemene doelstelling van LIFE, zijnde implementatie, actualiseren en ontwikkelen van het milieubeleid van de Unie en duurzame ontwikkeling in de Unie; - ze worden uitgevoerd door deelnemers die technisch en financieel betrouwbaar zijn. 2. Beoordelingscriteria - de acties zijn uitvoerbaar, zowel op het vlak van de technische voorstellen als van het projectbeheer (tijdsschema, budget) en het rendement. De acties moeten ook : - integratie bevorderen van overwegingen inzake milieu in activiteiten die economische en sociale ontwikkeling als voornaamste doelstelling hebben; - uitgevoerd worden op een passende schaal om als demonstratie in aanmerking genomen kunnen te worden; - een ruime toepassing van milieuvriendelijke praktijken en technologie bevorderen; - van communautair belang zijn, d.w.z. een significante bijdrage leveren aan de ontwikkeling en, in voorkomend geval, de uitvoering van het milieubeleid en de milieuwetgeving van de Europese Unie; - oplossingen bieden voor een probleem dat zich frequent voordoet in de Gemeenschap en/of de Kandidaat landen of dat voor sommige Lidstaten en/of Kandidaat landen een belangrijk voorwerp van bezorgdheid is; - samenwerking op milieugebied bevorderen; - gericht zijn op de ontwikkeling en de overdracht van know-how die in identieke of gelijkaardige situaties kan worden gebruikt; - een innoverend karakter hebben op grond van de toegepaste technologie en methode en moeten daarbij een vooruitgang betekenen ten opzichte van de huidige situatie.

Bonussen kunnen toegekend worden aan projecten die een multinationaal karakter hebben, die een duidelijke en positieve invloed op de werkgelegenheid hebben en die door kleine of middelgrote ondernemingen (KMO) worden voorgesteld. 7.3 Toekennen van ondersteuning door LIFE De projecten worden volgens de verkregen puntenscore geordend. Het beschikbare budget bepaalt vervolgens welke projecten LIFE ondersteuning krijgen. 8. Informatiepakket en formulieren Het informatiepakket dat de gids evenals de voorgeschreven formulieren bevat, kan schriftelijk aangevraagd worden op volgend adres : Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Federale Diensten voor het Leefmilieu Afdeling Internationale Zaken (LIFE) t.a.v. Mevr. Joelle Smeets, Pachécolaan 19, PB 5, 1010 BRUSSEL fax : 02/210.48.52 e-mail : joelle.smeets@health.fgov.be http ://europa.eu.int/comm/environment/life/funding/life-env_call2003/index.htm. 9. Indiening Projecten moeten in 7 exemplaren ingediend worden. Uiterste indieningsdatum Het volledige voorstel moet ten laatste op 25 oktober 2002, 17 uur toekomen op het onderstaande adres.

Adres voor indienen van de voorstellen Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Federale Diensten voor het Leefmilieu Sectie Internationale Zaken (LIFE) t.a.v. Mevr. Joelle Smeets kantoren : Rijksadministratief Centrum Vesaliusgebouw, 7de verdieping, bur. 707 postadres : Pachécolaan 19, PB 5, 1010 BRUSSEL Wijze van toezending De voorstellen kunnen per post aangetekend worden toegezonden of op het bovenvermelde bezoekadres worden afgegeven. De voorkeur wordt gegeven aan toezending per post.

Als bewijs van indiening geldt de poststempel of het ontvangstbewijs, gedateerd en ondertekend door de ambtenaar die de zending in ontvangst heeft genomen.

^