Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 september 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot aanvulling van artikel 33, § 1, eerste lid van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis type wet prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009811 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 556 en 559 van het Strafwetboek teneinde de gelijkstelling van krankzinnigen of razenden met woeste dieren op te heffen type wet prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de verjaringstermijnen voor de niet-correctionaliseerbare misdaden te verlengen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002000463 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 maart 2002 betreffende de gezamenlijke borgtochten voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002000500 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 57quater van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002000503 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002000522 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 april 1999 houdende bepaling van de vermeldingen die op het bewijsstuk, voorzien door de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, moeten voorkomen bij de verkoop van diensten type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002002196 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002002198 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002002200 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002002205 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002003399 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot aanvulling van het KB/WIB 92 op het vlak van de beroepskosten met betrekking tot de verplaatsing tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002012924 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het glasbedrijf

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002031459 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan de leidinggevende ambtenaar van het Bestuur der Plaatselijke Besturen

arrest

type arrest prom. -- pub. 05/09/2002 numac 2002031369 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Schorsing door de Raad van State Bij arrest nr. 105.690 van 22 april 2002, heeft de Raad van State, afdeling administratie, IX e kamer, de schorsing van de tenuitvoe(...) Hetzelfde arrest beveelt de bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad op dezel(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002027715 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2001 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil wallon du troisième âge"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/05/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002036083 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002036109 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Vlaamse Landmaatschappij

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/09/2002 numac 2002000638 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht aan de bevolking nr. 02/02 Diefstal van identiteitskaarten in gemeentehuizen De hierna vermelde nummers zijn die van identiteitskaarten, welke in een gemeentehuis werden ontvreemd. Gemeente HALEN Comm(...) 53 identiteitskaarten Voor de raadpleging van de tabel, zie be(...) type bericht prom. -- pub. 05/09/2002 numac 2002011346 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC - C/C - 02/0052 - IEH/IGEHO Op donderdag 22 augustus 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in d Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van het distributie van elektri(...) type bericht prom. -- pub. 05/09/2002 numac 2002011348 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0054 Carestel N.V./Lunch Garden N.V. Op vrijdag 23 augustus 2002, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een Volgens de aanmelding, heeft de concentratie betrekking op de restauratiesector. De Raad voor de(...) type bericht prom. -- pub. 05/09/2002 numac 2002011349 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0053 Electrabel Customers Solutions S.A./IMEA Op donderdag 22 augustus 2002, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmeldi Volgens de aanmelding, heeft de concentratie betrekking op de markt van de levering van elektricite(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/09/2002 numac 2002012982 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de artsen-scheidsrechters voor de controlegeneeskunde Bij ministerieel besluit van 27 augustus 2002 worden de hiernavolgende geneesheren opgenomen in de lijst van de artsen-scheidsrechters voor de controlegeneeskunde : 1. BONAMEAU, Territoriale bevoegdheid : provincie Luik. 2. BOUDART, Christian, te 6120 Marbaix la Tour. Te(...)

erratum

type erratum prom. 18/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002031454 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2002/1 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de wijziging van de diverse wetgevende bepalingen van toepassing op de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie ingevolge het intersectoraal akkoord 2001-2002 « kwalitatieve en kwantitatieve aspecten ». - Erratum type erratum prom. 11/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002031453 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2002/536 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toekenning van het mandaat van administrateur-generaal van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie. - Errata type erratum prom. 11/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002031455 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2002/537 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toekenning van het mandaat van Adjunct-administrateur-generaal van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie. - Errata

document

type document prom. -- pub. 05/09/2002 numac 2002022661 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Federale Diensten voor het Leefmilieu Europese Unie. - LIFE - Communautair Financieel instrument voor het Leefmilieu Programma LIFE Milieu 2003 1. Context LIFE is het communautaire financieringsinstrument voor het milieu. De derde fase In het kader van LIFE III wordt overgegaan tot een oproep tot het indienen van Belgische projectvoo(...) type document prom. -- pub. 05/09/2002 numac 2002031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor ruimtelijke ordening en huisvesting Stad Brussel. - Onteigeningsplan. - Goedkeuring Bij besluit van 6 juni 2002 hecht de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring aan het gemeentelijke onteigeningsplan nummer 6938 betreffe - Afdeling 9, Sectie K, Artikel 4731, Nr. 595k, gelegen Huishoudensstraat 6a - Afdeling 9, Sect(...)
^