Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 10 april 2002

Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Meerjarig onderzoeksprogramma over actuele problemen m.b.t. de sociale cohesie. - Tweede oproep tot voorstellen I. Inleiding Op 31 mei 2000 heeft de Minister De DWTC doen thans een tweede oproep tot Belgische universitaire instellingen en onderzoeks- en stu(...)

bron
diensten van de eerste minister
numac
2002021124
pub.
10/04/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Meerjarig onderzoeksprogramma over actuele problemen m.b.t. de sociale cohesie. - Tweede oproep tot voorstellen I. Inleiding Op 31 mei 2000 heeft de Ministerraad het "Meerjarig onderzoeksprogramma over actuele problemen m.b.t. de sociale cohesie" goedgekeurd.

De DWTC doen thans een tweede oproep tot Belgische universitaire instellingen en onderzoeks- en studiecentra uit de non-profitsector voor een tweede reeks van onderzoeken die in dit programma zullen worden uitgevoerd. De eerste oproep heeft in 2000 plaatsgehad.

II. Beschrijving van het onderzoek Het onderzoeksprogramma omvat twee delen, te weten : Deel I - Nieuwe breuklijnen, nieuwe vormen van cohesie : invalshoeken 1. Beeldvorming in de hedendaagse maatschappij 1.1. Houding van de bevolking tegenover justitie 1.1 a. Kwalitatief onderzoek 1.1 b. Kwantitatief onderzoek 1.2. De evolutie van het concept "solidariteit" 2. Respons en initiatief van de burger 2.1. Het begrip "loopbaan" 2.2. Initiatieven van daklozen en bedelaars 3. Ongelijkheid en uitsluiting 1.Maatschappelijke keuzen, structurele armoede en sociale kost 4. Dynamiek van de instellingen 4.1. Instellingen als gestolde maatregelen 4.2. Beleid tegenover "sekten" 4.3. Evoluties in de architectuur van de sociale zekerheid 4.4. Een betere Europese coördinatie van de stelsels van sociale zekerheid Deel II - Onderzoek van sleutelterreinen 1. De plaats van de economie in de samenleving 1.Markt en macht 2. De micro-omgeving van het werkmilieu 2.1. Persoonskenmerken en beroepsloopbanen 2.2. Weerslag van fiscale en parafiscale steun aan bedrijven op de werkgelegenheid 3. Patiënt en gezondheidszorg 1.Kostenbeheersing in de gezondheidszorg Geïnteresseerden kunnen bij de programmadirectie meer informatie over het verloop en de resultaten van deze onderzoeken bekomen.

III. Beknopte beschrijving van de uitvoering Voorliggend programma is een programma van beleidsrelevant onderzoek i.v.m. de bevoegdheden van de federale regering. Dat heeft een aantal consequenties.

De onderzoeken moeten leiden tot resultaten die bruikbaar zijn voor het beleidsvoorbereidend werk op federaal vlak. Dit betekent dat de te gebruiken data in de regel zullen slaan op het hele grondgebied van België. Voorstellen die slaan op onderzoek aangaande de bevoegdheden van Gemeenschappen en Gewesten zullen niet in aanmerking worden genomen.

In dit programma ligt de nadruk op analyse van gegevens, niet op dataverzameling. De ploegen die kwantitatieve gegevens willen gebruiken, dienen bij voorkeur een beroep te doen op bestaande (ambtelijke of niet-ambtelijke databestanden). Zij moeten hierbij nagaan of de databanken toegankelijk zijn en hoeveel tijd de aanvraagprocedure in beslag neemt. Indien na de start van het onderzoek blijkt dat wegens onzorgvuldigheid van de onderzoekers de databestanden niet tijdig beschikbaar zijn, kan dit voor de Staat een reden zijn om het contract op te zeggen.

Alle onderzoeken moeten een sterk empirische inslag hebben. Louter theoretisch werk of opstellen van modellen zonder duidelijke band met de empirie worden niet aanvaard.

De onderzoeken zullen uitmonden in een aantal publicaties : het eindrapport, d.w.z. een door een ruim publiek leesbare tekst die de onderzoeksresultaten weergeeft, een samenvattende brochure die vooral gericht is op beleidsmakers en een korte tekst om de onderzoeksresultaten op Internet weer te geven. Na de aanvaarding van de drie teksten door de DWTC, staat het de onderzoekers vrij over hun onderzoek te publiceren.

De voornaamste doelstelling van het onderzoek is de gebruikers van de resultaten een inzicht te geven in de veranderingsprocessen in de samenleving en in de mogelijke consequenties van een of ander ingrijpen in deze processen. De feedback aan de gebruikers zal niet alleen plaats hebben na het einde van het onderzoek, maar zal doorlopend gebeuren : de onderzoekers moeten in hun planning aangeven wanneer en op welke manier zij de overdracht van (voorlopige) resultaten van het onderzoek zullen aanpakken. Het onderzoek moet m.a.w. "change-driven" i.p.v. "publication-driven" zijn.

Bij een netwerk zal de coördinator van het onderzoek tegenover de DWTC verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de verschillende onderdelen van het onderzoek, ook voor de gedeelten die gebeurlijk door ploegen uit andere onderzoekcentra zouden worden uitgevoerd.

IV. Hoe antwoorden op deze oproep tot voorstellen Wie interesse heeft om in te gaan op deze oproep, wordt verzocht een e-mail te sturen, te schrijven, of te faxen of naar : Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Programma van Sociale Cohesie, Wetenschapsstraat 8, 1000 Brussel.

Telefax : 02-230 59 12 e-mail : vdon@belspo.be vdae@belspo.be url : www.belspo.be Geïnteresseerden zullen een dossier ontvangen met alle nuttige informatie over het programma en de vormvereisten waaraan het voorstel dient te voldoen.

V. Sluitingsdatum De documenten moeten op diskette en in afgedrukte vorm overhandigd worden aan hienavermelde contactpersonen of hun plaatsvervangers.

Alle voorstellen moeten toekomen uiterlijk op 31 mei 2002 om 16 uur.

Het is aan de indieners erover te waken dat hun voorstel binnen de gestelde termijn wordt ingediend.

De DWTC zullen geen rekening houden met voorstellen die na de sluitingsdatum worden ingediend.

VI. Documenten Documenten in Word 97 (Windows) : Informatiedossier, Indieningsformulier in het NL en in het EN Contactpersonen : Bogdan Van doninck (tel : 02-238 34 88, vdon@belspo.be) en Lieve Van Daele (tel : 02-238 34 87 vdae@belspo.be)

^