Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 14 maart 2002

Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen (...)

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012489
pub.
14/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

De teksten van op de Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de website van het Ministerie. Zij kunnen eveneens gratis afgeprint worden.

Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen mits voorafgaande betaling van een retributie van 1 EUR per bladzijde. Kopies van delen van de teksten worden niet afgeleverd.

De retributie is te betalen in handen van het daartoe afgevaardigd personeelslid van de Griffie.

Zij mag ook, voor de uitreiking van de documenten, worden gestort op postrekening nr. 679-2005847-81,« Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, collectieve arbeidsovereenkomsten », met vermelding van de registratienummers van de gewenste overeenkomsten.

Adres : Belliardstraat 51, te 1040 Brussel, lokaal B456.

Telefoon : 02-233 41 48 en 41 49, van 9 tot 12 uur.

Fax : 02-233 41 45.

E-mail : aca@meta.fgov.be Internetsite : http://www.meta.fgov.be

NATIONALE ARBEIDSRAAD Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13 maart 2002, neergelegd op 13 maart 2002 en geregistreerd op 13 maart 2002. - onderwerp : collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quinquies tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand. - wijziging van overeenkomst nr. 13290 van 7 juni 1985; - geldigheidsduur : m.i.v. 13 maart 2002, voor onbepaalde duur; - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja; - registratienummer : 61472/CO/3000000. .

^