Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 maart 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 14/03/2002 numac 2001011535 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Controledienst voor de Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 14/03/2002 numac 2001011534 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Controledienst voor de Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 12/03/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002000249 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002002062 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Erratum type koninklijk besluit prom. 06/03/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002003128 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 1 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2002 numac 2002009249 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 februari 2002, dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging welke niet mag plaatsvinden voor 18 maart 2002, is de heer Sury, Ph., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof type koninklijk besluit prom. 11/01/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002011051 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende verlenging van de stage voor de controleurs en de technische assistenten bij het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 20/02/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002012162 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage II van titel II, hoofdstuk IIbis van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming wat de vaststelling van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft type koninklijk besluit prom. 20/02/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002012161 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk en tot wijziging van de titels II en III van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002012471 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002014065 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende vervoerbare drukapparatuur type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2002 numac 2002015018 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Personeel. - Transfer Bij koninklijk besluit van 10 december 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 1993, wordt de heer Paul G.F.S.L. Decuypere, geboren op 6 februari 1945, , ambtenaar van de derde administ(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 05/03/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002022193 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de Regeringscommissaris bij de V.Z.W. Pensioenfonds, Brussels International Airport Company, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 12/03/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002022217 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/12/2001 pub. 14/03/2002 numac 2001011533 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 september 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Controledienst voor de Verzekeringen type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/03/2002 numac 2002003022 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen Benoemingen, bevorderingen en mutaties Bij ministerieel besluit van 4 juli 2001, worden de heren Suy, Richard M.-R. en Haenen, Ronny V.L., eerstaanwezend inspeteurs bij een fiscaal bestuur, met ingang va Belanghebbenden worden, op dezelfde datum, gemuteerd naar de betrekkingen van eerstaanwezend inspec(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/03/2002 numac 2002027254 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 15 januari 2002 wordt de n.v. Eurofat met ingang van 15 januari 2002 voor een termijn van drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van : - laag-risicodierenafval bij alle bedrijven waar laag-risicodie - gespecificeerde risicomaterialen die uitsluitend geproduceerd worden in bereidingswerkplaatsen ve(...) type ministerieel besluit prom. 11/03/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002022192 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, met toepassing van artikel 35ter en artikel 72bis, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 14/02/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002035294 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een afwijking krachtens artikel 6 van het decreet van 15 juli 1997 houdende invoering van een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen aan de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie type ministerieel besluit prom. 28/02/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002035328 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2001 tot regeling van het gebruik van de buffercapaciteit in de gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand De Kempen en De Zande

decreet

type decreet prom. 31/01/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002029130 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 14/03/2002 numac 2002035292 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002035283 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 mei 2001 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het in stand houden van de genetische diversiteit type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002035284 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 oktober 2001 houdende het gratis vervoer en de gratis levering van een hoeveelheid elektriciteit als sociale openbaredienstverplichting

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/03/2002 numac 2002003047 bron ministerie van financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2002 Het bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomsten(...) - de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen (Belgisch Staatsblad van 11 a(...) type bericht prom. -- pub. 14/03/2002 numac 2002003048 bron ministerie van financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2003 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel 178, § 2, en in artikel 201, 4 e l De tabel onder I hierna bevat de basisbedragen alsook de volgens voormelde coëfficiënt geïndexeerde(...) type bericht prom. -- pub. 14/03/2002 numac 2002021075 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij beschikkingen van 27 december 2001 en 21 februari 2002 in zake C. Van Ooteghem en in zake J. Goedertier en C. Key, waarvan de expedities ter g « Houdt artikel 378, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, juncto artikel 410 van hetzelfde Wetbo(...)

erratum

type erratum prom. 07/12/2001 pub. 14/03/2002 numac 2002000231 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters en van de plaatsvervangende voorzitters van de tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten. - Erratum type erratum prom. 25/02/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002002063 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Activabeheer. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 14/03/2002 numac 2002012489 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2002 numac 2002009236 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 januari 2002 : De heer Leroy, Filip; de heer Meyvis, Wilfried; de heer Van Craenenbroeck, Luc, zijn aangewezen als plaatsvervangend assessor-st De heer Eelbode, Géry; de heer Maes, Eric; Mevr. Haesebrouck, Sibylle, zijn aangewezen als plaatsve(...)
^