Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 29 oktober 2002

Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor sommige ambten van griffier, adjunct-griffier, opsteller en beambte in een griffie. - Gewone zittijd van december 2002 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens ove Deze examens omvatten een mondeling en een schriftelijk gedeelte. Het mondeling gedeelte bestaat(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009978
pub.
29/10/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor sommige ambten van griffier, adjunct-griffier, opsteller en beambte in een griffie. - Gewone zittijd van december 2002 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over de kennis van de Duitse taal organiseren ten behoeve van de kandidaten voor sommige ambten van griffier, adjunct-griffier, opsteller en beambte in een griffie, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken.

Deze examens omvatten een mondeling en een schriftelijk gedeelte.

Het mondeling gedeelte bestaat uit : 1. een onderhoud over een onderwerp uit het dagelijks leven;2. het luidop lezen van een arrest of van een vonnis gesteld in het Duits, gevolgd door een ondervraging over die tekst. Het schriftelijk gedeelte bestaat uit : 1. het opstellen van een uiteenzetting van ongeveer dertig regels over een onderwerp uit het dagelijks leven;2. een vertaling van een tekst naar het Duits. De aanvragen tot inschrijving moeten, op straffe van nietigheid, vóór 29 november 2002, bij middel van een kopie van het hierbijgevoegd inschrijvingsformulier opgestuurd worden bij aangetekende zending aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken R.O./taalexamens - Griffiepersoneel, Waterloolaan 115, te 1000 Brussel. De postdatum geldt als bewijs. De examinandus vermeldt in zijn aanvraag zijn volledige identiteit (geboorteplaats en -datum, telefoonnummer en een fotokopie recto-verso van de identiteitskaart), en de taal waarover hij ondervraagd wenst te worden.

Het examengeld bedraagt 5 EUR. Dit bedrag dient bij de inschrijving gestort te worden op prk. 679-2005505-30 van de Federale Overheidsdienst Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken R.O./examens, Griffiepersoneel, Diverse Ontvangsten.

Het slagen voor dit examen geeft geen aanspraak op benoeming; het is alleen een vereiste waaraan men naar het voorschrift van de wet moet voldoen om voor benoeming in aanmerking te komen voor zekere betrekkingen.

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR HET TAALEXAMEN (DUITS) VAN HET GRIFFIEPERSONEEL, HOUDER VAN EEN DIPLOMA IN DE NEDERLANDSE TAAL (aangetekend te verzenden) - NAAM : - VOORNAMEN : - GEBOORTEPLAATS : GEBOORTEDATUM : - ADRES : NR. : - POSTNUMMER : GEMEENTE : - GESLACHT : M/V (*) RIJKSREGISTERNUMMER : - HUIDIGE TEWERKSTELLING : - TELEFOONNUMMERPRIVE : WERK : O Ik heb 5 EUR gestort op prk. 679-2005505-30 BIJLAGEN : O fotokopie identiteitskaart - recto verso DATUM, HANDTEKENING. (*) SCHRAPPEN WAT NIET PAST

Voor elke inlichting gelieve U te wenden tot Schellemans, Ilse, 02-542 66 22

^