Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 11 februari 2000

Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Meerjarig onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de modernisering van de overheidsinstellingen Oproep tot voorstellen I. Inleiding Op 16 december 19 De DWTC doen thans een oproep tot universitaire instellingen en onderzoek- en studiecentra uit de n(...)

bron
diensten van de eerste minister
numac
2000021048
pub.
11/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Meerjarig onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de modernisering van de overheidsinstellingen Oproep tot voorstellen I. Inleiding Op 16 december 1999 heeft de Ministerraad het "Meerjarig onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de modernisering van de overheidsinstellingen" goedgekeurd.

De DWTC doen thans een oproep tot universitaire instellingen en onderzoek- en studiecentra uit de non-profitsector voor het indienen van onderzoeksvoorstellen in het kader van voornoemd programma.

II. Beschrijving van het onderzoek Onderzoeksthema's : - opdrachten en mogelijkheden van een moderne Staat; - verhouding tussen de Overheid en de burgers/gebruikers van de overheidsdiensten; - verhouding tussen de overheidsinstellingen en de politieke wereld; - sturing van de veranderingsprocessen; - inschakeling van de Overheid in de "informatiemaatschappij".

De wetenschappelijke bijdrage van de onderzoekers omvat de volgende taken : - systematiseren van de ervaringen inzake de concrete problematiek in België en in het buitenland, om er lessen uit te trekken voor de Belgische overheid; - ontwikkelen van criteria om een keuze te maken tussen instrumenten, procedures en indicatoren die terzake kunnen gebruikt en/of ontwikkeld worden; - ontwerpen van monitoringmethodieken voor de verandering en de evaluatie van de resultaten; - evalueren van de ervaringen om ze te kunnen veralgemenen naar andere overheidsinstellingen.

Elke onderzoeksploeg zal een werkwijze dienen te ontwikkelen die het mogelijk maakt in de loop van het onderzoek feedback te geven naar de betrokken overheidsinstelling, maar tevens naar alle federale besturen. De valorisatie van het onderzoek zal bijgevolg niet alleen plaatsvinden na het afsluiten van het onderzoek, maar ook tijdens de loop ervan.

III. Beknopte beschrijving van de uitvoering in het kader van deze oproep tot voorstellen Voor de onderzoeken in dit onderzoek wordt een budget van 67 miljoen BEF uitgetrokken. Dit bedrag dekt zowel de loon- en werkingskosten van de onderzoekers als de valorisatie van het onderzoek.

De onderzoeken zullen lopen van 1 september 2000 tot 31 augustus 2002.

De afzonderlijke onderzoeken kunnen ten hoogste twee jaar duren.

In het geval van samenwerking tussen verschillende ploegen, moet duidelijk worden aangegeven wie verantwoordelijk zal zijn voor de coördinatie van het onderzoek en voor de eindrapportering. De coördinator van het onderzoek zal tegenover de DWTC verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de verschillende onderdelen van het onderzoek, ook voor de gedeelten die gebeurlijk door ploegen uit andere onderzoekcentra zouden worden uitgevoerd.

IV. Hoe antwoorden op deze oproep tot voorstellen Wie geïnteresseerd is om deze oproep te beantwoorden, wordt verzocht te schrijven, te faxen of een e-mail te sturen naar : Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Programma van Toekomstgericht sociaal-economisch onderzoek Wetenschapsstraat 8 1000 Brussel telefax : (02) 230 59 12 e-mail : vdon@belspo.be Geïnteresseerden zullen een dossier ontvangen met alle nuttige informatie over het programma en de vormvereisten waaraan het voorstel dient te voldoen.

V. Sluitingsdatum Alle voorstellen moeten toekomen uiterlijk op 17 maart 2000, om 17 uur.

Het is aan de indieners erover te waken dat hun voorstel binnen de gestelde termijn wordt ingediend.

De DWTC zullen geen rekening houden met voorstellen die na de sluitingsdatum worden ingediend.

VI. Documenten Documenten in Word 97 (Windows) : Indieningsformulier en Informatiedossier Contactpersoon : B. Van doninck (vdon@belspo.be)

^