Etaamb.openjustice.be
Document van 25 augustus 2011
gepubliceerd op 18 oktober 2011

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 april 2010 houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2011205118
pub.
18/10/2011
prom.
25/08/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2011. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 april 2010 houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s, artikel 18, § 1, gewijzigd bij het decreet van 14 februari 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/02/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000033046 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de KMO's type decreet prom. 14/02/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000033047 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s sluiten;

Gelet op het besluit van de Regering van 8 april 2010 houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s;

Gelet op de voordracht van het "Landwirtschaftliches Schulungszentrum der Grünen Kreise, Agra-Frauen und Ländlichen Gilden", gedaan op 15 juni 2011;

Gelet op de voordracht van de Duitstalige Jeugdraad, gedaan op 23 augustus 2011;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Opleiding;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Regering van 8 april 2010 houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 27 mei 2010, wordt aangevuld met de bepalingen onder 16° en 17°, luidende : "16° vertegenwoordiger van de erkende centra voor landbouwkundige opleiding en bijscholing, de heer Gerd Brüls, Haagstrasse 7 in 4710 Lontzen. 17° vertegenwoordigster van de Duitstalige Jeugdraad, Mevr.Nicole De Palmenaer, Hookstrasse 56 in 4700 Eupen."

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2011.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Opleiding is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 25 augustus 2011 Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, O. PAASCH

^