Etaamb.openjustice.be
Document van 24 juni 2010
gepubliceerd op 02 augustus 2010

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 november 1996 betreffende de controle van de afwezigheden wegens ziekte in het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2010203851
pub.
02/08/2010
prom.
24/06/2010
ELI
eli/besluit/2010/06/24/2010203851/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 JUNI 2010. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 november 1996 betreffende de controle van de afwezigheden wegens ziekte in het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 3;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 54, lid 1;

Gelet op het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap, artikel 102, § 1, lid 1;

Gelet op het besluit van de Regering van 20 november 1996 betreffende de controle van de afwezigheden wegens ziekte in het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van 20 november 1996 betreffende de controle van de afwezigheden wegens ziekte in de organismen van openbaar nut van de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het protocol nr. S5/2010 van 22 april 2010 van het Sectorcomité XIX van de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 april 2010;

Gelet op het akkoord van de Minister-President, bevoegd inzake Begroting en Personeel, gegeven op 29 april 2010;

Gelet op het advies nr. 48.277/3 van de Raad van State, gegeven op 1 juni 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de voordracht van de Minister-President, bevoegd inzake Begroting en Personeel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1bis van het besluit van de Regering van 20 november 1996 betreffende de controle van de afwezigheden wegens ziekte in het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, ingevoegd bij het besluit van 7 september 1998, wordt vervangen als volgt : «

Art. 1bis.Voor de toepassing van voorliggend besluit verstaat men onder "controlearts" de arts die door de Regering ermee belast wordt de controleonderzoeken uit te voeren. »

Art. 2.In de artikelen 3, § 4, 3bis, §§ 1 à 3, en 7, § 1, lid 1, eerste zin, gewijzigd bij het besluit van 19 oktober 2006, wordt het woord "controle-inrichting" vervangen door het woord "controlearts".

Art. 3.In de artikelen 3, § 3, lid 3, en 7, § 1, leden 2 en 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van 19 oktober 2006 en 5 juli 2007, worden de woorden "de arts van de inrichting" vervangen door de woorden "de controlearts".

Art. 4.In artikel 7, § 1, lid 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 19 oktober 2006, wordt de tweede zin vervangen als volgt : "De controlearts kan ook op eigen initiatief beslissen een controleonderzoek op de woonplaats of gewone verblijfplaats van het personeelslid uit te voeren."

Art. 5.Artikel 7, § 4, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 19 oktober 2006, wordt vervangen als volgt : « § 4. Is de controlearts van oordeel dat het personeelslid in staat is om de arbeid of de dienst vol- of halftijds te hervatten, deelt hij dit onverwijld mede aan het personeelslid door middel van een formulier dat het personeelslid voor ontvangst ondertekent.

Wanneer hij beslist het personeelslid al dan niet arbeidsongeschikt te verklaren, kan de controlearts - teneinde zich in te dekken - dit personeelslid naar een geneesheer-specialist verwijzen om een gespecialiseerd advies in te winnen. De Regering draagt de daaruit voortvloeiende kosten.

De beslissing van de controlearts geldt als definitief. Een beroep tegen de beslissing van de controlearts, ingediend door het personeelslid vóór het gerecht, is niet opschortend. »

Art. 6.Artikel 9 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van 7 september 1998, wordt opgeheven.

Art. 7.Voorliggend besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend, wat de controle van de afwezigheden wegens ziekte in het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap betreft.

Wat de controle van de afwezigheden wegens ziekte in de organismen van openbaar nut van de Duitstalige Gemeenschap betreft, zoals geregeld bij het besluit van 20 november 1996, treden de wijzigingsbepalingen van voorliggend besluit op 1 januari 2011 in werking.

Art. 8.De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, wordt belast met de uitvoering van voorliggend besluit.

Eupen, 24 juni 2010.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ

^