Etaamb.openjustice.be
Document van 24 december 1996
gepubliceerd op 27 oktober 1999

Besluit van de Regering betreffende de verlenging van de erkenning van het « Gesundheitszentrum Eupen »

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
1999033048
pub.
27/10/1999
prom.
24/12/1996
ELI
eli/besluit/1996/12/24/1999033048/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 DECEMBER 1996. - Besluit van de Regering betreffende de verlenging van de erkenning van het « Gesundheitszentrum Eupen » (Gezondheidscentrum te Eupen)


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1990, 18 juli 1990 en 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 21 maart 1964 op het medisch schooltoezicht;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 maart 1961 tot bepaling van de voorwaarden inzake de sociaal-medische tuberculosebestrijding, tot toekenning van subsidies ten bate van de bestrijding en tot vaststelling van de regelen waarnaar zij dienen toegekend, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 mei 1962, 1 juli 1965, 8 september 1966, 22 juni 1970, 20 november 1972, 21 november 1974 en 8 april 1975;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 augustus 1961, getroffen ter uitvoering van het bovenvermeld koninklijk besluit van 21 maart 1961, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 februari 1975;

Gelet op de aanvraag om verlenging van de erkenning van het « Gesundheitszentrum Eupen », ingediend door de Stad Eupen, de inrichtende macht ervan;

Gelet op het gunstig advies gegeven op 29 oktober 1996 door de geneesheer-inspecteur belast met het controle op dit centrum;

Op de voordracht van de Minister-President, Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme, en na beraadslaging van de Regering op 23 december 1996, Besluit :

Artikel 1.Het « Gesundheitszentrum Eupen » nr. 6301, Neustrasse 59 in 4700 Eupen is ertoe gemachtigd, voor de periode van 1 september 1996 tot 31 augustus 2002, de benaming « Anerkanntes Gesundheitszentrum » (« Erkend Gezondheidscentrum ») te dragen.

Het centrum richt de drie vereiste consultaties voor preventieve geneeskunde in.

Art. 2.De bovenvermelde erkenning geldt voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - de algemene biometrische en klinische onderzoeken, - de onderzoeken met het oog op de tuberculosebestrijding.

Eupen, 24 december 1996.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme J. MARAITE

^