Etaamb.openjustice.be
Document van 22 maart 2022
gepubliceerd op 19 september 2022

Besluit van de Regering tot erkenning van de vzw Verbraucherschutzzentrale als centraal meldpunt voor bijstand op het gebied van klachtenbeheer in de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2022205193
pub.
19/09/2022
prom.
22/03/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAART 2022. - Besluit van de Regering tot erkenning van de vzw Verbraucherschutzzentrale als centraal meldpunt voor bijstand op het gebied van klachtenbeheer in de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 21 februari 2022 tot vaststelling van verschillende instrumenten voor informatie- en klachtenbeheer in de Duitstalige Gemeenschap, artikel 3, § 1, eerste lid;

Gelet op de aanvraag van de vzw Verbraucherschutzzentrale, gedaan op 2 maart 2022;

Overwegende dat de voormelde vereniging voldoet aan de erkenningscriteria vermeld in artikel 3, § 1, tweede lid, en § 2, eerste lid, van het decreet van 21 februari 2022 tot vaststelling van verschillende instrumenten voor informatie- en klachtenbeheer in de Duitstalige Gemeenschap en overwegende dat de aanvraag ontvankelijk is;

Op voordracht van de Minister-President, bevoegd voor de bestuursorganisatie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.- De vzw Verbraucherschutzzentrale, gevestigd aan de Neustraße 119 te 4700 Eupen en met ondernemingsnummer 446.122.893, wordt erkend als centraal meldpunt voor bijstand op het gebied van klachtenbeheer in de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 2.- Dit besluit treedt in werking op 1 september 2022.

Art. 3.- Dit besluit wordt per aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de vzw Verbraucherschutzzentrale en wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.- De minister bevoegd voor de bestuursorganisatie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 22 maart 2022.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën O. PAASCH

^