Etaamb.openjustice.be
Document van 21 juni 2012
gepubliceerd op 13 september 2012

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 januari 2007 houdende rangschikking als archeologische site van de tumuli gelegen "Im Kollerwinkel" in 4790 Burg-Reuland/Alster, perceel gelegen sectie F, nrs. 1A en 1D (één tumulus in de westerse hoek van het perceel)

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2012204046
pub.
13/09/2012
prom.
21/06/2012
ELI
eli/besluit/2012/06/21/2012204046/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUNI 2012. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 januari 2007 houdende rangschikking als archeologische site van de tumuli gelegen "Im Kollerwinkel" in 4790 Burg-Reuland/Alster, perceel gelegen sectie F, nrs. 1A (drie tumuli in de zuidoostelijke hoek van het perceel) en 1D (één tumulus in de westerse hoek van het perceel)


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 23 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/06/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008033101 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de bescherming van monumenten, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen sluiten betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen, artikel 8.1;

Gelet op het besluit van de Regering van 25 januari 2007 houdende rangschikking als archeologische site van de tumuli gelegen "Im Kollerwinkel" in 4790 Burg-Reuland/Alster, perceel gelegen sectie F, nrs. 1A (drie tumuli in de zuidoostelijke hoek van het perceel) en 1D (één tumulus in de westerse hoek van het perceel);

Gelet op het gunstige advies van het gemeentecollege van Burg-Reuland, gegeven op 11 mei 2012;

Gelet op het gunstige advies van de Koninklijke Commissie voor de Bescherming van Monumenten en Landschappen, gegeven op 13 februari 2012;

Overwegende dat het beschermingsgebied geen deel uitmaakt van het beschermde goed, maar het beschermde goed tegen negatieve invloeden moet beschermen;

Overwegende dat het beschermingsgebied zo afgebakend is dat bouwactiviteiten in de omgeving geen afbreuk kunnen doen aan het beschermde goed;

Overwegende dat het beschermingsgebied de directe omgeving van het beschermde goed, essentiële zichtassen en andere gebieden of kenmerken omvat die in de praktijk een belangrijke rol spelen om het goed en de bescherming ervan te ondersteunen;

Overwegende dat het beschermingsgebied zo afgebakend is dat de specifieke kenmerken van het cultuurlandschap in aanmerking zijn genomen;

Overwegende dat deze kenmerken van het cultuurlandschap met adequate mechanismen zijn vastgelegd;

Overwegende dat de tumuli weliswaar hooggelegen zijn, maar door hun geringe hoogte, hun kleine afmetingen en de vegetatie toch moeilijk te herkennen zijn;

Overwegende dat archeologische ontdekkingen in de onmiddellijke omgeving van de tumuli verwacht mogen worden en dat graafwerkzaamheden in dat gebied in elk geval archeologisch begeleid moeten worden;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Monumentenzorg, Besluit :

Artikel 1.Het besluit van de Regering van 25 januari 2007 houdende rangschikking als archeologische site van de tumuli gelegen "Im Kollerwinkel" in 4790 Burg-Reuland/Alster, perceel gelegen sectie F, nrs. 1A (drie tumuli in de zuidoostelijke hoek van het perceel) en 1D (één tumulus in de westerse hoek van het perceel) wordt aangevuld met een artikel 1.1, luidende : « Art. 1.1. Het in bijlage 1 afgebakende beschermingsgebied omvat de volgende percelen : gemeente Burg-Reuland, afdeling 1, sectie F, percelen 1A, 1B, 1D, 2B, 2C, 2D, 2E, 313, 314A. Dit beschermingsgebied is dienovereenkomstig gearceerd en met een zwarte doorlopende lijn afgebakend. »

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 1 ingevoegd die als bijlage is gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Monumentenzorg is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 21 juni 2012.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, Mevr. I. WEYKMANS

Bijlage bij het besluit van de Regering van 21 juni 2012 tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 januari 2007 houdende rangschikking als archeologische site van de tumuli gelegen "Im Kollerwinkel" in 4790 Burg-Reuland/Alster, perceel gelegen sectie F, nrs. 1A (drie tumuli in de zuidoostelijke hoek van het perceel) en 1D (één tumulus in de westerse hoek van het perceel) Bijlage 1 bij het besluit van de Regering van 25 januari 2007 houdende rangschikking als archeologische site van de tumuli gelegen "Im Kollerwinkel" in 4790 Burg-Reuland/Alster, perceel gelegen sectie F, nrs. 1A (drie tumuli in de zuidoostelijke hoek van het perceel) en 1D (één tumulus in de westerse hoek van het perceel)

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering van 21 juni 2012 tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 januari 2007 houdende rangschikking als archeologische site van de tumuli gelegen "Im Kollerwinkel" in 4790 Burg-Reuland/Alster, perceel gelegen sectie F, nrs. 1A (drie tumuli in de zuidoostelijke hoek van het perceel) en 1D (één tumulus in de westerse hoek van het perceel).

Eupen, 21 juni 2012.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, Mevr. I. WEYKMANS

^